دوره و شماره: دوره 29، شماره 4، اسفند 1392 
مقایسه عملکرد هیبریدهای خارجی ذرت با ارقام داخلی

صفحه 747-760

10.22092/spij.2017.111188

رجب چوکان؛ افشار استخر؛ حسین حدادی؛ محمدرضا شیری؛ کامران انوری؛ عزیز آفرینش؛ همایون دارخال؛ ثریا قاسمی


تهیه هیبریدهای چغندرقند حامل ژن مقاومت به بیماری ریزومانیا و مقایسه عملکرد و کیفیت آن‌ها

صفحه 777-789

10.22092/spij.2017.111190

محمدرضا فتحی؛ سعید واحدی؛ محسن بذرافشان؛ حسنعلی شهبازی؛ محمد عبداللهیان نوقابی


صفات رویشی و زایشی برخی ارقام و ژنوتیپ‌های بومی ایرانی و خارجی گردو (Juglans regia L.)

صفحه 839-855

10.22092/spij.2017.111194

داراب حسنی؛ محمدرضا مظفری؛ یحیی دهقان‌شورکی؛ اصغر سلیمانی؛ اکبر لونی


پیشاهنگ، رقم جدید ارزن معمولی برای تولید علوفه قصیل در دوره زمانی کوتاه

صفحه 861-863

10.22092/spij.2017.111196

اردلان مهرانی؛ سیدافشین مساوات؛ احمدعلی شوشی؛ محمدرضا عباسی؛ حمید نجفی‌نژاد؛ سیدعلی طباطبائی؛ علیرضا قاسمی