فرایند پذیرش مقالات

سیاست دسترسی آزاد

نسخه‌برداری و استفاده از مقاله‌های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد به نشریات علمی می‌باشد.

فرآیند پذیرش مقالات در نشریه نهال و بذر

1- ثبت مقاله در سامانه نشریه توسط نگارنده مسئول که شامل تکمیل مشخصات و اطلاعات نگارندگان، بارگذاری مقاله طبق فرمت درخواستی نشریه و ارسال فرم تعهدنامه.

2- اعلام نظر سردبیر و گروه دبیران از نظر ارزش انتشاراتی و رعایت فرمت های نشریه در مقاله و در صورت نیاز ارجاع به دبیر تخصصی برای اظهارنظر در خصوص جنبه های تخصصی آن.

3- عودت مقاله به نگارنده برای انجام برخی اصلاحات ساختاری (در صورت لزوم).

4- ارائه مقاله به حداقل سه داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله.

5- بررسی و داوری مقاله و اعلام نظر توسط داوران تخصصی به همراه تکمیل فرم ارزیابی مقاله در خصوص کیفیت و کمیت محتوی مقاله و ارال آن به سردبیر.

در این مرحله سه حالت ممکن است:

الف. درصورت عدم پذیرش مقاله توسط دو داور، مقاله از فرآیند گردش کار نشریه خارج و به نگارنده اطلاع داده می‌شود.

ب. درصورت درخواست بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران (حداقل دو داور)، مقاله جهت بازنگری و انجام اصلاح به نگارندگان عودت داده می‌شود .

ج. اگر داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند در این صورت مقاله به داوران جدید ارسال می شود.

6- ارائه مجدد مقاله بازنگری شدهو تصحیح شده از سوی نگارندگان به همراه فایل پاسخ به سؤالات داوران (حداکثر دو هفته).

7- ارسال مقاله تصحیح شده به داور نهایی جهت بازبینی و تطبیق اصلاحات انجام شده توسط نگارندگان.

8- ارائه نظر نهایی داور مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش مقاله.

9- گزارش فرآیند داوری توسط سر دبیر در جلسه گروه دبیران نشریه و تصمیم گیری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقاله.

10- در صورت عدم پذیرش مقاله به نگارنده مسنول اطلاع داده می‌شود و در صورت پذیرش مقاله به مرحله بعدی می‌رود.

11- مقالات تایید شده برای دو هفته در قسمت مقالات آماده انتشار بر روی سامانه مجله قرار داده می شوند تا در صورتی که اصلاحاتی از نگارنده مسئول مقاله و همکاران ایشان پیشنهاد شود و مورد تایید قرار گیرد قبل از چاپ در مقاله اعمال شود.

12- به نگارنده مسئول مقالات پذیرش شده اطلاع اده می شود که نسبت به واریز مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه انتشار مقاله به حساب معرفی شده اقدام و مستند واریز وجه را به دبیرخانه مجله ارائه کند. بدیهی است چاپ مقاله بستگی به تکمیل این مرحله دارد.

13- مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد. .

14- لازم به ذکر است در کلیه مراحل بررسی مقاله نگارندگان از اسامی داوران و داوران از اسامی نگارندگان مقاله مطلع نمی شوند.

از اینکه نشریه علمی نهال و بذر را برای چاپ و انتشار نتایج پژوهش های خود انتخاب می کنید سپاسگزاریم.

گروه دبیران نشریه علمی نهال و بذر