فرایند پذیرش مقالات

دسترسی آزاد

دانلود و استفاده از مقاله‌های نشریه علمی نهال و بذر تابع قانون دسترسی آزاد به نشریات علمی می‌باشد.

 

فرآیند پذیرش مقالات در نشریه نهال و بذر

1-   ثبت و تکمیل مشخصات و اطلاعات نگارندگان، ، فرم تعهدنامه، فرم عدم تعارض منافع و ارائه گزارش مشابهت یابی از یک مرجع معتبر بارگذاری فایل اصلی پیش نویس مقاله که بر اساس راهنمای نویسندگان نشریه علمی نهال و بذر تهیه شده است در سامانه نشریه توسط نگارنده مسئول.

2- ارزیابی و اعلام نظر سردبیر و گروه دبیران از نظر ارزش انتشاراتی و رعایت فرمت های نشریه در پیش نویس مقاله و در صورت نیاز ارجاع به دبیر تخصصی برای اظهارنظر در خصوص جنبه های تخصصی آن.

3-  عودت پیش نویس مقاله به نگارنده مسئول برای انجام برخی اصلاحات محتوایی و شکلی (در صورت لزوم).

4- ارسال پیش نویس مقاله به حداقل سه داور متخصص در زمینه موضوعی آن.

5- بررسی و داوری پیش نویس مقاله و اعلام نظر توسط داوران تخصصی به همراه تکمیل فرم ارزیابی در خصوص کیفیت و کمیت محتوی پیش نویس مقاله و ارسال آن به سردبیر.

در این مرحله سه حالت ممکن است:

الف. درصورت عدم پذیرش پیش نویس مقاله توسط دو داور، مقاله از فرآیند گردش کار نشریه خارج و به نگارنده اطلاع داده می‌شود.

ب. درصورت پیشنهاد بازنگری کلی یا جزیی پیش نویس مقاله از طرف داوران (حداقل دو داور)، مقاله جهت بازنگری و انجام اصلاح به نگارندگان عودت داده می‌شود .

ج. اگر داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند، در این صورت پیش نویس مقاله به داوران جدید ارسال می شود.

6- ارسال پیش نویس مقاله به نگارنده مسئول برای انجام پیشنهادات و اصلاحات و بازنگری مورد نظر داوران. نگارنده مسئول باید حداکثر ظرف مدت دو هفته پیش نویس مقاله اصلاح شده و مقاله بازنگری شده را به همراه فایل پاسخ به سؤالات داوران عودت دهد (حداکثر دو هفته).

7- ارسال پیش نویس مقاله تصحیح شده و بازنگری شده  به داور نهایی جهت بازبینی و تطبیق اصلاحات انجام شده توسط نگارندگان.

8- ارائه نظر نهایی داور مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش پیش نویس مقاله.

9- گزارش فرآیند داوری توسط سر دبیر با هیات تحریریه (گروه دبیران)  نشریه به اشتراک گذاشته می شود و در مورد پذیرش یا عدم پذیرش پیش نویس مقاله تصمیم گیری می شود.

10- در صورت عدم پذیرش پیش نویس مقاله، به نگارنده مسئول اطلاع داده می‌شود و در صورت پذیرش آن مرحله بعدی آغاز می‌شود.

11- مقاله پذیرفته  شده، آماده سازی و برای دو هفته در قسمت مقالات آماده انتشار بر روی سامانه نشریه قرار داده می شوند تا در صورتی که اصلاحاتی از نگارنده مسئول مقاله و همکاران ایشان پیشنهاد شود و مورد تایید قرار گیرد قبل از انتشاردر آنها اعمال شود.

12- پس از دوهفته مقاله آماده سازی شده دوباره کنترل و نهایی می شوند و بر روی سامانه نشریه بارگذاری و منتشر می شود.

13- لازم به ذکر است در کلیه مراحل بررسی پیش نویس مقاله نگارندگان از اسامی داوران و داوران از اسامی نگارندگان مقاله مطلع نمی شوند.

14- این فرایند معمولا برای مقالات پذیرفته شده بین دو تا سه ماه طول می کشد.

از اینکه نشریه علمی نهال وبذر را برای انتشار نتایج پژوهش های خود و همکارانتان انتخاب می کنید سپاسگزاریم.

گروه دبیران نشریه علمی نهال و بذر