اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله در نشریه علمی نهال و بذر نشریه علمی "نهال و بذر" به منظور حفظ و اشاعه اصول اخلاقی نگارش آثار علمی و رعایت حقوق معنوی پژوهشگران و نگارندگان مقالات علمی، ضمن دعوت از کلیه پژوهشگران و نگارندگان مقالات علمی برای توجه به اهمیت رعایت این اصول، اعلام میدارد که نگارندگان مقاله موظف به رعایت اصول اخلاقی انتشار مقالات علمی می باشند و حق نسخه برداری بدون اجازه از سایر مقالات، گزارش‌ها و کتاب‌ها بدون ارجاع به منبع اصلی آن را ندارند. رعایت این اصول برای مواد گیاهی مورد آزمایش، روش اجرای آزمایشات و تجزیه و تحلیل نتایج نیز الزامی است. در صورت عدم احراز این شرایط و یا وصول ادعا از سوی سایر پژوهشگران در خصوص نادیده گرفتن حقوق معنوی آنان در رابطه با مقالات علمی و یا مواد گیاهی مورد آزمایش توسط نگارندگان، نشریه "نهال و بذر " مجاز است ادامه بررسی و داوری مقاله را تا تعیین تکلیف ادعای واصله متوقف نماید.