اهداف و چشم انداز

 نشریه علمی "نهال و بذر" به صورت فصلنامه منتشر می شود. نشریه علمی "نهال و بذر" مقالات مروری و اصیل حاصل از نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه علوم مرتبط با به نژادی، ژنتیک، بیوتکنولوژی،  به‌زراعی، به باغی و فیزیولوژی گیاهان زراعی، باغی و دارویی را که بر اساس "راهنمای نویسندگان" این نشریه علمی به زبان فارسی نوشته شده اند و قبلاً به هیچ طریق انتشار نیافته باشند و یا همزمان به نشریات علمی دیگر ارائه نشده اند را با داوری علمی و فنی داوران و هیات تحریریه (گروه دبیران)  نشریه علمی نهال و بذر می پذیرد. مقالاتی که خلاصه آنها در کنگره ها و کنفرانس های علمی داخلی و خارجی ارائه و چاپ شده باشد نیز در صورت تکمیل اطلاعات و رعایت موازین و فرمت این نشریه برای بررسی مد نظر قرار می گیرند. مقاله کوتاه علمی/ گزارش کوتاه علمی (حد اکثر دو مقاله/گزارش) نیز پذیرفته می شود.