درباره نشریه

«نشریات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر»

اولین شماره نشریه علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با عنوان "نهال و بذر" در سال 1359 خورشیدی منتشر شد. تا سال 1369 خورشیدی شش جلد از این نشریه منتشر شد. از سال 1370 انتشار آن به طور منظم ادامه یافت و در سال 1376 خورشیدی درجه علمی- پژوهشی را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کسب کرد. در راستای تخصصی تر شدن بیشتر نشریات علمی -پژوهشی و بر اساس سیاستگذاری کمیسیون نشریات علمی کشور، از سال 1388 خورشیدی نشریه نهال و بذر در دو گرایش 1- به نژادی 2- به زراعی و فیزیولوژی و هر گرایش به صورت نشریه علمی جداگانه با عنوان های زیر چاپ و منتشر شد:

1- نشریه به نژادی نهال و بذر

  1. Seed and Plant Improvement Journal (SPIJ)

2- نشریه به زراعی نهال و بذر

  2. Seed and Plant Production Journal (SPPJ)

هر کدام از این دو نشریه در چهار شماره در سال (فصلنامه) منتشر می شد. از سال 1394 خورشیدی نشریه به زراعی نهال و بذر در دو شماره در سال (دو فصلنامه) منتشر شد.

از سال 1389 خورشیدی نشریه Crop Breeding Journal (CBJ) به زبان انگلیسی در دو شماره در سال (دو فصلنامه) منتشر می شود. از سال 1391 خورشیدی یک نشریه علمی-ترویجی با عنوان

" نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی"

Research Achievements for Field and Horticultural Crops (RAFHC)

در دو شماره در سال (دو فصلنامه) به مجموعه نشریات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر افزوده شد.

در سال 1398 خورشیدی بر اساس آیین نامه شماره عتف_آ _3104 مورخ 20/02/1398 مصوب کمیسیون نشریات علمی کشور که از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد، کلیه نشریات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی که از آن کمیسیون گواهی اعتبار علمی دریافت کرده اند با عنوان نشریه علمی شناخته می شوند.

در اواخر سال 1398 خورشیدی در نشست های جداگانه گروه دبیران نشریه به نژادی نهال و بذر و گروه دبیران نشریه به زراعی نهال و بذر پیشنهاد شد که این دو نشریه تلفیق و نشریه واحدی با عنوان نشریه نهال و بذر از ابتدای سال 1399 خورشیدی منتشر شود. این پیشنهاد به کمیسیون نشریات علمی کشور ارسال شد. با تایید این کمیسیون از ابتدای سال 1399 خورشیدی نشریه نهال و بذر Seed and Plant Journal (SPJ) در چهار شماره در سال (فصلنامه) منتشر می شود. مقاله های کامل این نشریات در پایگاه استنادی علوم ایران و جهان اسلام (ISC) به آدرس http://www.srlst.com، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به آدرس http://www.sid.ir و پایگاه http://www.agrisis.org و خلاصه مقاله های آنها در پایگاه http://cabi.com نمایه می شود.

در پایگاه اختصاصی http://spj.spii.ir نیز مقاله ها و اطلاعات این نشریات قابل دسترسی است.

امید است با همکاری کلیه پژوهشگران و متخصصین کشور روند تکامل ارتقاء کیفیت این نشریات همچنان ادامه یابد.

 

 

مدیر مسئول نشریات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر