اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

گودرز نجفیان

اصلاح نباتات استاد،موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

goodarznyahoo.co.uk

سردبیر

محمدرضا جلال کمالی

اصلاح نباتات محقق ارشد(پیشین) مرکز بین المللی تحقیقات ذرت و گندم (CIMMYT)

mrjalalkamaligmail.com
026-32702965

مدیر داخلی

الهه مزینانی

ادبیات فارسی کارشناس ارشد، موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

emazinani1361yahoo.com
02632702965

اعضای هیات تحریریه

محسن اسماعیل زاده مقدم

اصلاح نباتات استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

esmaeilzadehmohsenymail.com

کاظم ارزانی

باغبانی استاد،دانشگاه تربیت مدرس

arzani_kmodares.ac.ir

مسعود اصفهانی

زراعت استاد، دانشگاه گیلان

mesfahanyahoo.com

فرزاد افشاری

بیماری شناسی گیاهی استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

fafshari2003yahoo.com

مجید آقاعلیخانی

زراعت استاد، دانشگاه تربیت مدرس

maghaalikhanimodares.ac.ir

محمدرضا بی همتا

اصلاح نباتات استاد، دانشگاه تهران

mrghanadut.ac.ir

محمدرضا جلال کمالی

اصلاح نباتات محقق ارشد (پیشین) مرکز بین المللی تحقیقات ذرت و گندم (CIMMYT)

mrjalalkamaligmail.com

رجب چوکان

اصلاح نباتات استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

r_choukanyahoo.com

داراب حسنی

باغبانی استاد، مدیرکل دفتر میوه سردسیری و حشک

hassanidagmail.com

جهانفر دانشیان

زراعت استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

j.daneshianareeo.ac.ir

محمد زمانیان

زراعت دانشیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر

m_zamaniyanyahoo.com

حمید عبداللهی

باغبانی دانشیار، موسسه تحقیقات علوم باغبانی

habdollahiyahoo.it

داریوش مظاهری

زراعت استاد، دانشگاه تهران

dmazaherut.ac.ir