دوره و شماره: دوره 22، شماره 4، آذر 1385 
3. بررسی لوکوس تنظیم کننده عطر در برخی ارقام معطر برنج

صفحه 443-453

محمد رهنماییان؛ قربان علی نعمت زاده؛ سیدکمال کاظمی تبار


8. بررسی رشد ریشه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم در شرایط تنش غرقابی در مراحل مختلف رشد

صفحه 513-527

محمداقبال قبادی؛ حبیب اله نادیان؛ عبدالمهدی بخشنده؛ قدرت اله فتحی؛ محمدحسین قرینه؛ مختار قبادی


11. معرفی رقم جدید برنج با عملکرد بالا و کیفیت مطلوب، کادوس

صفحه 559-562

حسین رحیم سروش؛ احمد اشراقی؛ محمدصالح محمدصالحی؛ مجید نحوی؛ مهرزاد اله قلی پور؛ رحمان عرفانی؛ علیرضا ترنگ؛ علی محدثی؛ فریدون پاداشت؛ اعظم اقلیدی؛ محمد لقمانی؛ عبدالحسین شیخ حسینیان؛ حسین مهرگان؛ ناصر نیازی