دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، آذر 1386 
1. تغییرات مراحل نمو و روابط آن با عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در شرایط مزرعه: I- فنولوژی

صفحه 445-472

محمد رضا محمدرضاجلال کمالی؛ حمیدرضا شریفی؛ منوچهر خدارحمی؛ رامبد جوکار؛ هما ترکمان؛ ناصر قوی دل


2. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت شیرین KSC403 در کشت بهاره

صفحه 473-487

حسن مختارپور؛ سیدافشین مساوات؛ محمدتقی بزی؛ علیرضا صابری


10. تجزیه ژنتیکی صفات کمی گندم نان در شرایط نرمال و تنش رطوبتی

صفحه 587-601

سیدسعید موسوی سیدسعید؛ بهمن یزدی صمدی؛ عباس علی زالی؛ محمدرضا بی همتا


12. بررسی کاریولوژیک پنج رقم هیبرید نیشکر (.Saccharum officinarum L)

صفحه 615-631

داریوش داوودی؛ پریچهره احمدیان تهرانی؛ منصور امیدی؛ یوسف موسی آقایف؛ محمدرضا بی همتا


14. ارزیابی اثربخشی قسمتی از دستاوردهای تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

صفحه 651-671

هرمز اسدی؛ محمدرضا جلال کمالی محمدرضا؛ جهان فر دانشیان؛ امیرحسن امیدی؛ حسن حسن آبادی؛ عزیز فومن اجیرلو عزیز؛ علی ایمانی؛ یوسف ارشد؛ اسماعیل بیضایی؛ عبدالحسین حسینی؛ محمدحسن شکوهی