دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، آذر 1386 
تغییرات مراحل نمو و روابط آن با عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در شرایط مزرعه: I- فنولوژی

صفحه 445-472

10.22092/spij.2017.110761

محمد رضا محمدرضاجلال کمالی؛ حمیدرضا شریفی؛ منوچهر خدارحمی؛ رامبد جوکار؛ هما ترکمان؛ ناصر قوی دل


تجزیه ژنتیکی صفات کمی گندم نان در شرایط نرمال و تنش رطوبتی

صفحه 587-601

10.22092/spij.2017.110770

سیدسعید موسوی سیدسعید؛ بهمن یزدی صمدی؛ عباس علی زالی؛ محمدرضا بی همتا


بررسی کاریولوژیک پنج رقم هیبرید نیشکر (.Saccharum officinarum L)

صفحه 615-631

10.22092/spij.2017.110772

داریوش داوودی؛ پریچهره احمدیان تهرانی؛ منصور امیدی؛ یوسف موسی آقایف؛ محمدرضا بی همتا


ارزیابی اثربخشی قسمتی از دستاوردهای تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

صفحه 651-671

10.22092/spij.2017.110774

هرمز اسدی؛ محمدرضا جلال کمالی محمدرضا؛ جهان فر دانشیان؛ امیرحسن امیدی؛ حسن حسن آبادی؛ عزیز فومن اجیرلو عزیز؛ علی ایمانی؛ یوسف ارشد؛ اسماعیل بیضایی؛ عبدالحسین حسینی؛ محمدحسن شکوهی