دوره و شماره: دوره 35، شماره 2، شهریور 1398 
1. شناسایی لاین‌های نگهدارنده نرعقیمی و برگرداننده باروری از برخی ارقام بومی و اصلاح‌شده برنج (.Oryza sativa L)

صفحه 121-136

عمار افخمی قادی؛ راحله خادمیان؛ قربانعلی نعمت زاده؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ نادعلی باقری


4. واکنش ویژگی‏ های زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ‏ های باقلا (.Vicia faba L) به تنش ماندابی

صفحه 171-188

ابراهیم ملاعلی؛ محمدرضا داداشی؛ فاطمه شیخ؛ حسین عجم نوروزی؛ محمدتقی فیض‏ بخش


6. ارزیابی تنوع ژنتیکی در اکوتیپ‌های وحشی شنبلیله (.Trigonella monantha C. A. Mey) بر اساس صفات مورفولوژیکی

صفحه 211-239

ندا اسمعیلی نژادحصاروئیه؛ فرنگیس قنواتی؛ فواد مرادی؛ جهانگیر عباسی کوهپالکانی؛ مجید رحیمی زاده


7. امکان استفاده از مارچوبه ایرانی (Asparagus persicus) در برنامه‏ های به‏ نژادی

صفحه 241-149

محمدابراهیم رنجبر؛ زهرا قهرمانی؛ سیدجواد موسوی زاده؛ طاهر برزگر؛ خوان گیل