دوره و شماره: دوره 32، شماره 4، بهمن 1395 
تنوع ژنتیکی عملکرد دانه و برخی صفات مورفولوژیکی در لاین‌های بومی گندم نان

صفحه 489-506

10.22092/spij.2017.113085

سرور ارژنگ؛ ایرج برنوسی؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ عبدالله حسن زاده قورت تیه


تجزیه پایداری عملکرد دانه چند ژنوتیپ لوبیا سفید (Phaseolus vulgaris L.) با استفاده از روش AMMI

صفحه 557-573

10.22092/spij.2017.113089

محمدحسن کوشکی؛ مهناز قائد رحمتی؛ بهروز اسدی؛ مسعود کامل؛ محمدباقر خورشیدی بنام؛ حمیدرضا دری