دوره و شماره: دوره 32، شماره 4، بهمن 1395 
4. تنوع ژنتیکی عملکرد دانه و برخی صفات مورفولوژیکی در لاین‌های بومی گندم نان

صفحه 489-506

سرور ارژنگ؛ ایرج برنوسی؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ عبدالله حسن زاده قورت تیه


7. ارزیابی صفات مربوط به عملکرد در هیبریدهای مولتی ژرم چغندرقند مقاوم به ریزومانیا

صفحه 543-556

سعید واحدی؛ حسنعلی شهبازی؛ محسن بذرافشان؛ حمید نوشاد؛ پرویز فصاحت


8. تجزیه پایداری عملکرد دانه چند ژنوتیپ لوبیا سفید (Phaseolus vulgaris L.) با استفاده از روش AMMI

صفحه 557-573

محمدحسن کوشکی؛ مهناز قائد رحمتی؛ بهروز اسدی؛ مسعود کامل؛ محمدباقر خورشیدی بنام؛ حمیدرضا دری