دوره و شماره: دوره 31، شماره 4، دی 1394 
7. ژنتیک مقاومت به بیماری سپتوریای برگی گندم در رقم چمران

صفحه 653-664

مسعود ابرین‌بنا؛ جواد مظفری؛ مسعود شمس‌بخش؛ رحیم مهرابی


9. ارزیابی مقاومت به بیماری زنگ زرد در لاین‌های دابل هاپلویید گندم نان

صفحه 679-698

فرشاد بختیار؛ عزت‌اله فرشادفر؛ مصطفی آقائی سربرزه؛ فرزاد افشاری؛ حبیب‌الله قزوینی