دوره و شماره: دوره 31، شماره 4، دی 1394 
ژنتیک مقاومت به بیماری سپتوریای برگی گندم در رقم چمران

صفحه 653-664

10.22092/spij.2017.111282

مسعود ابرین‌بنا؛ جواد مظفری؛ مسعود شمس‌بخش؛ رحیم مهرابی


ارزیابی مقاومت به بیماری زنگ زرد در لاین‌های دابل هاپلویید گندم نان

صفحه 679-698

10.22092/spij.2017.111284

فرشاد بختیار؛ عزت‌اله فرشادفر؛ مصطفی آقائی سربرزه؛ فرزاد افشاری؛ حبیب‌الله قزوینی