دوره و شماره: دوره 37، شماره 1، فروردین 1400 
6. ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های‌نخود(.Cicer arietinum L) با استفاده از روش‌های آماری پارامتری و ناپارامتری

صفحه 103-126

رحمت‌الله کریمی‌زاده؛ پیام پزشکپور؛ امیر میرزائی؛ محمد برزعلی؛ کاووس کشاورزی؛ پیمان شریفی