دوره و شماره: دوره 34، شماره 4، بهمن 1397 
ارزیابی خصوصیات زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام باقلا در منطقه سیستان

صفحه 423-446

10.22092/spij.2019.119545

حمیدرضا فنائی؛ علیرضا اکبری مقدم؛ ابوالفضل رئوفی؛ محمد خواجه دادکشته‌گر