دوره و شماره: دوره 33، شماره 4، اسفند 1396 
بررسی صفات کمی و کیفی و پایداری ارقام تجاری وکلون‌های امیدبخش سیب‌زمینی

صفحه 455-473

10.22092/spij.2018.117867

داود حسن‌پناه؛ حسن حسن‌آبادی؛ خسرو پرویزی؛ محمد کاظمی؛ امیرهوشنگ جلالی؛ صمد مبصر؛ مجید کهبازی؛ مجید حسنی؛ رئوف محمدی؛ محمدرضا خشمی


طراحی نشانگر مولکولی اختصاصی سیتوپلاسم نرعقیم PET1 در آفتابگردان

صفحه 475-485

10.22092/spij.2018.117870

جواد اکبری؛ مسعود سلطانی نجف‌آبادی؛ سید رضاقلی میرفخرایی


شناسایی ژنوتیپ‌های برتر لیمو‌ترش بر اساس ویژگی‌های میوه در منطقه جنوب ایران

صفحه 487-509

10.22092/spij.2018.117871

سمانه راهب؛ محمود قاسم‌نژاد؛ بهروز گلعین؛ مرتضی گل‌محمدی؛ عاطفه صبوری


ارزیابی تنوع ژنتیکی و ارتباط آن با عوامل جغرافیایی در جمعیت‌های گندم دیپلوئید وحشی (Triticum boeoticum) بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی

صفحه 511-533

10.22092/spij.2018.117872

پری انداز؛ محمد مقدم؛ سیدسیامک علوی کیا؛ مصطفی ولی‌زاده؛ سعید اهری‌زاد؛ مژگان تبریزی‌وند طاهری