دوره و شماره: دوره 30، شماره 4، مهر 1393 
3. ارزیابی توصیفی و تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های امید‌بخش گردو در استان زنجان

صفحه 719-732

زهرا سفیدکوهی؛ علی سلیمانی؛ حسین جعفری؛ ابراهیم دستکار


10. امکان تلاقی بین گونه‌ای کدو مسمایی ( (Cucurbita pepoو کدو حلوایی (C. moschata)

صفحه 841-847

عباس جورکش؛ جمالعلی الفتی چیرانی؛ یوسف حمیداوغلی؛ رحیم برزگر