دوره و شماره: دوره 30، شماره 4، مهر 1393 
امکان تلاقی بین گونه‌ای کدو مسمایی ( (Cucurbita pepoو کدو حلوایی (C. moschata)

صفحه 841-847

10.22092/spij.2017.111245

عباس جورکش؛ جمالعلی الفتی چیرانی؛ یوسف حمیداوغلی؛ رحیم برزگر