دوره و شماره: دوره 28، شماره 4، آذر 1391 
1. پایداری عملکرد ژنوتیپ‌های امیدبخش جو در مناطق سرد ایران با استفاده از روش GGE biplot

صفحه 533-543

احمدرضا کوچکی؛ بهزاد سرخی لله‌لو؛ محمدرضا اسلام‌زاده حصاری


5. تجزیه ژنتیکی صفات زراعی و مقاومت به ریزش دانه در سویا (Glycine max)

صفحه 593-609

حمیدرضا بابائی؛ حسن زینالی‌خانقاه؛ علیرضا طالعی


12. ارگ، رقم جدید گندم نان برای مناطق با تنش شوری خاک وآب در اقلیم معتدل

صفحه 724-726

اشکبوس امینی سفیداب؛ مجتبی وهابزاده؛ اسلام مجیدی‌هروان؛ عظیم اکبری؛ داود افیونی؛ محمدحسین صابری؛ محمدتقی طباطبایی؛ هدایت حاجی‌آخوندی‌میبدی؛ شیرعلی کوهکن؛ غلامعباس لطفعلی‌آینه


13. نیمروز رقم جدید جو برای کاشت در سیستان و مناطق گرم در استان‌های جنوبی ایران

صفحه 727-728

شیرعلی کوهکن؛ مهدی لک‌زایی؛ احمد یوسفی؛ ایرج لک‌زاده؛ حسینعلی فلاحی؛ علی براتی؛ حسین اکبری‌مقدم؛ حسن رستمی؛ عباس جهان‌بین؛ غلامعلی کیخا