دوره و شماره: دوره 28، شماره 4، آذر 1391 
ارگ، رقم جدید گندم نان برای مناطق با تنش شوری خاک وآب در اقلیم معتدل

صفحه 724-726

10.22092/spij.2017.111137

اشکبوس امینی سفیداب؛ مجتبی وهابزاده؛ اسلام مجیدی‌هروان؛ عظیم اکبری؛ داود افیونی؛ محمدحسین صابری؛ محمدتقی طباطبایی؛ هدایت حاجی‌آخوندی‌میبدی؛ شیرعلی کوهکن؛ غلامعباس لطفعلی‌آینه


نیمروز رقم جدید جو برای کاشت در سیستان و مناطق گرم در استان‌های جنوبی ایران

صفحه 727-728

10.22092/spij.2017.111138

شیرعلی کوهکن؛ مهدی لک‌زایی؛ احمد یوسفی؛ ایرج لک‌زاده؛ حسینعلی فلاحی؛ علی براتی؛ حسین اکبری‌مقدم؛ حسن رستمی؛ عباس جهان‌بین؛ غلامعلی کیخا