دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، آذر 1387 
تاثیر رژیم های مختلف حرارتی و رطوبتی بر میزان روغن دو رقم کانولا (.Brassica napus L)

صفحه 707-722

10.22092/spij.2017.110818

ابوالفضل فرجی؛ ناصر لطیفی؛ افشین سلطانی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ فرناز شریعتی


مغان 3، رقم جدید گندم نان برای اقلیم گرم و مرطوب ساحل خزر، ایران (معرفی رقم)

صفحه 767-771

10.22092/spij.2017.110823

مجتبی وهاب زاده؛ غلام رضا امین زاده؛ معرفت قاسمی؛ مهدی کلاته؛ جبار آلت جعفربای؛ صادق خاوری نژاد؛ ملک پریخان عابدی؛ حسین علی فلاح؛ علی تاری نژاد آقام؛ علی محمد آبرودی؛ عباس سعیدی؛ غلام رضا یحیایی؛ بهروز پیرایش فر؛ عباس علی نوری نیا؛ کیومرث نظری؛ فرزاد افشاری؛ محمد ترابی؛ میترا سراج آذری؛ محمدعلی دهقان؛ محمدصادق احمدیان مقدم


دریا، رقم جدید گندم نان برای اقلیم گرم و مرطوب ساحل خزر،‌ ایران (معرفی رقم)

صفحه 771-773

10.22092/spij.2017.110824

مهدی کلاته؛ جبار آلت جعفربای؛ معرفت قاسمی؛ صادق خاوری نژاد؛ مجتبی وهاب زاده؛ کیومرث نظری؛ علی محمد آبرودی؛ ملک عابدی پریخان؛ عباس سعیدی؛ احمد حیدری؛ محمد ترابی؛ میترا سراج آذری؛ علی ملیحی پور؛ محمدعلی دهقان؛ فاطمه خلقتی؛ محمدصادق احمدیان مقدم؛ محمدعلی رمایی؛ دادرضایی سیدطه؛ بهروز پیرایش فر