دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، آذر 1387 
3. اثر روش، تراکم و عمق کاشت بر عملکرد و مدت بهره برداری از مزرعه زعفران زراعی (.Crocus sativus L) در منطقه اصفهان

صفحه 643-657

محمدرضا نادری درباغ شاهی؛ سیدمرتضی خواجه باشی؛ سیدعلیرضا بنی طبا؛ سیدمهدی دهدشتی


6. تاثیر رژیم های مختلف حرارتی و رطوبتی بر میزان روغن دو رقم کانولا (.Brassica napus L)

صفحه 707-722

ابوالفضل فرجی؛ ناصر لطیفی؛ افشین سلطانی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ فرناز شریعتی


11. مغان 3، رقم جدید گندم نان برای اقلیم گرم و مرطوب ساحل خزر، ایران (معرفی رقم)

صفحه 767-771

مجتبی وهاب زاده؛ غلام رضا امین زاده؛ معرفت قاسمی؛ مهدی کلاته؛ جبار آلت جعفربای؛ صادق خاوری نژاد؛ ملک پریخان عابدی؛ حسین علی فلاح؛ علی تاری نژاد آقام؛ علی محمد آبرودی؛ عباس سعیدی؛ غلام رضا یحیایی؛ بهروز پیرایش فر؛ عباس علی نوری نیا؛ کیومرث نظری؛ فرزاد افشاری؛ محمد ترابی؛ میترا سراج آذری؛ محمدعلی دهقان؛ محمدصادق احمدیان مقدم


12. دریا، رقم جدید گندم نان برای اقلیم گرم و مرطوب ساحل خزر،‌ ایران (معرفی رقم)

صفحه 771-773

مهدی کلاته؛ جبار آلت جعفربای؛ معرفت قاسمی؛ صادق خاوری نژاد؛ مجتبی وهاب زاده؛ کیومرث نظری؛ علی محمد آبرودی؛ ملک عابدی پریخان؛ عباس سعیدی؛ احمد حیدری؛ محمد ترابی؛ میترا سراج آذری؛ علی ملیحی پور؛ محمدعلی دهقان؛ فاطمه خلقتی؛ محمدصادق احمدیان مقدم؛ محمدعلی رمایی؛ دادرضایی سیدطه؛ بهروز پیرایش فر