دوره و شماره: دوره 18، شماره 4، آذر 1381 
1. نژادهای فیزیولوژیک قارچ Tilletia laevis در خراسان

صفحه 383-393

سیدمحمود عطاحسینی؛ محمد ترابی؛ بهروز جعفرپور


2. اثر تاریخ کاشت بر محدودیت منبع ژنوتیپ های گندم پس از گلدهی

صفحه 394-404

عبدالحسین عسکری؛ سیدابوالحسن هاشمی دزفولی؛ داریوش مظاهری


5. ژن های بیماریزایی Puccinia recondita f.sp.tritici عامل بیماری زنگ قهوه‌ای گندم در چند منطقه ایران در سال های 78-1374

صفحه 432-449

محمد ترابی؛ وفا مردوخی؛ عبدالرضا فروتن؛ ابوسعید کاشانی؛ محمد علی رمایی؛ سیدطه دادرضایی؛ حسین اکبری مقدم؛ ساسان رجایی؛ حسین عظیمی