دوره و شماره: دوره 18، شماره 4، آذر 1381 
نژادهای فیزیولوژیک قارچ Tilletia laevis در خراسان

صفحه 383-393

10.22092/spij.2017.110751

سیدمحمود عطاحسینی؛ محمد ترابی؛ بهروز جعفرپور


اثر تاریخ کاشت بر محدودیت منبع ژنوتیپ های گندم پس از گلدهی

صفحه 394-404

10.22092/spij.2017.110752

عبدالحسین عسکری؛ سیدابوالحسن هاشمی دزفولی؛ داریوش مظاهری


ژن های بیماریزایی Puccinia recondita f.sp.tritici عامل بیماری زنگ قهوه‌ای گندم در چند منطقه ایران در سال های 78-1374

صفحه 432-449

10.22092/spij.2017.110755

محمد ترابی؛ وفا مردوخی؛ عبدالرضا فروتن؛ ابوسعید کاشانی؛ محمد علی رمایی؛ سیدطه دادرضایی؛ حسین اکبری مقدم؛ ساسان رجایی؛ حسین عظیمی