دوره و شماره: دوره 21، شماره 4، آذر 1384 
1. پایش فاکتورهای بیماریزایی عامل زنگ قهوه ای گندم (Puccinia triticina Eriksson) در ایران در سال های 1383-1381

صفحه 485-496

فرزاد افشاری؛ محمد ترابی؛ شعبان کیا؛ سیدطه دادرضایی؛ صفرعلی صفوی؛ مهرداد چایچی؛ حسین کربلایی خیاوی؛ عبدالکریم ذاکری؛ سامان بهرامی کمانگر؛ محمود نصرالهی؛ مهران پاتپور؛ شاهپور ابراهیم نژاد


3. شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با مقدار اسید اولئیک در کلزای بهاره (.Brassica napus L)

صفحه 515-529

فرزاد جاویدفر؛ حسن زینالی؛ سیروس عبدمیشانی؛ علی‌اکبر شاه‌نجات بوشهری؛ رضا توکل‌افشاری


6. بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه لاین های گندم دوروم در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر دیم

صفحه 561-576

داود صادق‌زاده اهری؛ سیدکریم حسینی؛ طهماسب حسین‌پور؛ جبار آلت جعفر‌بای؛ غلامرضا خلیل‌زاده؛ خشنود علیزاده دیزج


8. بررسی تنوع ژنتیکی یونجه های یکساله با توجه به مطالعات کاریوتیپی

صفحه 601-616

احمد موسی پورگرجی؛ مسعود شیدائی؛ پریچهر احمدیان‌تهرانی؛ حسین میرزایی‌ندوشن