دوره و شماره: دوره 36، شماره 4، اسفند 1399 
ارزیابی مقاومت برخی ارقام گندم نان بهاره ایران نسبت به بیماری زنگ سیاه در مرحله گیاهچه

صفحه 383-401

10.22092/sppi.2021.123891

علی صارمی‌راد؛ محمدرضا بی همتا؛ علی ملیحی‌پور؛ خداداد مصطفوی؛ هادی علی‌پور


ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین‌های امید بخش گندم نان (Triticum aestivum L.) در مناطق معتدل ایران

صفحه 461-481

10.22092/sppi.2021.123895

فرشاد بختیار؛ گودرز نجفیان؛ امیرکیوان کفاشی؛ احمد جعفرنژاد؛ فضل اله حسنی؛ احمد زارع فیض آبادی؛ داوود امین آزرم؛ عزت اله نباتی؛ حسن عبدی


ارزیابی مقاومت به زنگ قهوه‌ای(Puccinia tritici Eriks.) در مرحله گیاهچه‌ای در ژنوتیپ‌های گندم

صفحه 483-508

10.22092/sppi.2021.123896

صبا دلفان؛ محمدرضا بی همتا؛ سید طه دادرضایی؛ علیرضا عباسی؛ هادی علی پور