دوره و شماره: دوره 36، شماره 4، اسفند 1399 
1. ارزیابی مقاومت برخی ارقام گندم نان بهاره ایران نسبت به بیماری زنگ سیاه در مرحله گیاهچه

صفحه 383-401

علی صارمی‌راد؛ محمدرضا بی همتا؛ علی ملیحی‌پور؛ خداداد مصطفوی؛ هادی علی‌پور


3. ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های عدس با استفاده از تجزیه GGE بای‌پلات و AMMI

صفحه 421-438

رحمت‌الله کریمی‌زاده؛ پیام پزشکپور؛ امیر میرزایی؛ پیمان شریفی


5. ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین‌های امید بخش گندم نان (Triticum aestivum L.) در مناطق معتدل ایران

صفحه 461-481

فرشاد بختیار؛ گودرز نجفیان؛ امیرکیوان کفاشی؛ احمد جعفرنژاد؛ فضل اله حسنی؛ احمد زارع فیض آبادی؛ داوود امین آزرم؛ عزت اله نباتی؛ حسن عبدی


6. ارزیابی مقاومت به زنگ قهوه‌ای(Puccinia tritici Eriks.) در مرحله گیاهچه‌ای در ژنوتیپ‌های گندم

صفحه 483-508

صبا دلفان؛ محمدرضا بی همتا؛ سید طه دادرضایی؛ علیرضا عباسی؛ هادی علی پور