دوره و شماره: دوره 27، شماره 4، آذر 1390 
1. خودسازگاری و ترکیب مناسب کاشت ارقام تجاری بادام

صفحه 449-457

مسلم درستکار؛ مصطفی مصطفوی؛ محمد صانعی‌شریعت‌پناهی؛ داراب حسنی؛ احمد خلیقی؛ احمد نیکزاد


2. خصوصیات میوه برخی از گونه‌های وحشی بادام در ایران

صفحه 459-481

علیرضا راحمی؛ محمدرضا فتاحی‌مقدم؛ علی عبادی؛ تکتم‌السادات تقوی؛ داراب حسنی


3. ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های علف پشمکی (Bromus tomentellus)

صفحه 483-494

افشین بافنده روزبهانی؛ علی اشرف جعفری؛ ابراهیم رحمانی


4. تنوع فنوتیپی اکوتیپ‌های جو بومی مناطق گرم و خشک ایران

صفحه 495-515

شکیبا شاهمرادی؛ سکینه شفاءالدین؛ احمد یوسفی


11. میهن، رقم جدید گندم نان برای شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی پس از مرحله گلدهی در مناطق سرد ایران

صفحه 631-634

امیر یزدان‌سپاس؛ عظیم اکبری؛ امیر قلی سنجری؛ محمد رضایی؛ مهرداد چایچی؛ تقی بابایی؛ غلامرضا امین‌زاده؛ احمد زارع فیض‌آبادی؛ مسعود عزت‌احمدی؛ شهناز عاشوری


12. زارع، رقم جدید گندم نان برای کاشت در شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی پس از مرحله گلدهی در مناطق سرد ایران

صفحه 635-638

امیر یزدان سپاس؛ منوچهر خدارحمی؛ محمد رضایی؛ محمود ناظری؛ عادل پدرام؛ مهرداد چایچی؛ سیدعلیرض رضوی؛ احمدرضا کوچکی؛ توحید نجفی میرک؛ تقی بابایی