دوره و شماره: دوره 39، شماره 2، تیر 1402 
اثر پوشش‌گذاری خوشه بر میزان رسیدگی و کنترل عارضه آفتاب‌سوختگی در میوه خرما رقم مجول

صفحه 223-203

10.22092/spj.2024.364277.1337

انسیه قربانی؛ احمد مستعان؛ سارا ضرغامی؛ سیدناصر موسوی؛ سارا احمدی زاده؛ ابراهیم لطیفی خواه؛ مجید امانی


گزینش مقدماتی گونه‌های مختلف جنس گلابی (Pyrus) برای پاکوتاهی و جذب عناصر غذائی

صفحه 282-253

10.22092/spj.2024.364714.1347

علی رضائی؛ حمید عبداللهی؛ کاظم ارزانی؛ علی مختصی بیدگلی؛ نیما احمدی