ارزیابی خصوصیات ریخت شناسی، قدرت رشد و عملکرد چند رقم بادام در شرایط محیطی نی‌ریز استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

2 مربی، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

3 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران.

چکیده

با توجه به ضرورت سازگاری درختان میوه مناطق معتدله با آثار ناشی از وقوع پدیده تغییر اقلیم، معرفی ارقام جدید محصولات باغی به­ویژه ارقام پر محصول و بازارپسند بادام که دارای نیاز سرمایی/گرمایی و زمان گلدهی متنوع باشند و بتوانند در مناطق مختلف سازگار شوند، ضروری است. از این رو، درختان سه رقم بادام، که اخیرا ثبت شده اند، شامل: آریا، بردیا و ضیغمی و دو رقم تجاری به عنوان شاهد (فرادوئل و فرانیس)، پیوند شده روی پایه بذری بادام تلخ، در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با پنج تکرار در سال های 1397 تا 1400در باغی در شهرستان نی­ریز در استان فارس از لحاظ نیازهای اقلیمی، عملکرد و کیفیت محصول، و روابط بین خصوصیات مورفولوژیکی و پومولوژیکی درخت، برگ، گل و میوه ارزیابی شدند. نتایج حاکی از برتری رقم آریا از لحاظ قدرت رشد (325 سانتیمترمربع سطح مقطع عرضی تنه)، عملکرد (به ترتیب برابر با 100/26گرم میوه خشک و 25/36 گرم مغز بر سانتیمترمربع سطح مقطع عرضی درخت) نسبت به سایر ارقام بود. درصد دوقلویی و عملکرد مغز ارقام ضیغمی و بردیا در حدود استاندارد مغز بادام نبودند. آریا و بردیا کمترین (296 واحد) و فرادوئل بیشترین (515 واحد) نیاز سرمایی را داشتند. نیاز گرمایی ارقام جدید ثبت شده (9490 واحد) نیز کمتر از ارقام شاهد (11186 واحد) بود. گلدهی آریا و بردیا حدود دو هفته زودتر از ارقام شاهد بود و رقم ضیغمی حد وسط این دو گروه قرار داشت. بر اساس نتایج این پژوهش بادام رقم آریا می­تواند به­عنوان رقم تجاری برای کشت در مناطق دارای شرایط محیطی مشابه منطقه نی­ریز در استان فارس و عاری از خطر سرمای بهاره مدّنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Morphological Characteristics, Growth Vigor and Yield of Some Almond Cultivars under Environmental Conditions of Neyriz of Fars Province in Iran

نویسندگان [English]

  • M. Rahmati 1
  • A. Kavand 2
  • Gh. Golkar 3
1 Assistant Professor, Seed and Plant Certification and Registration Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran.
2 Researcher, Seed and Plant Certification and Registration Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran.
3 Research Officer, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Considering the adverse effect of changing climate, it is necssary to introduce new commercial high-yielding and marketable almond cultivars with different chilling and heat requirements, flowering time, which can adapt to various regions. Therefore, almond trees of three recently registered cultivars named; Aria, Bardia and Zeighami and two control cultivars grafted on bitter almond seedlings were compared using randomized complete block design with five replications from 2018-21 in an almond orchard in Neyriz of Fars province in Iran. Chilling and heat requirements, tree growth vigor, yield related traits, and relationships between different pomological and morphological characteristics were measured and evaluated. The results showed that cv. Aria was superior to the other cultivars due to its higher trunk cross-sectional area (TCSA) (325 cm2) and production and yield efficiency (100.26 g nut and 25.36 g kernel per cm2 TCSA). The proportion of double kernels and kernels in the Zeighami and Bardia cultivars, respectively, was below the standard classification for almonds. Cv. Aria and cv. Bardia had the lowest chilling requirements (296 CU) and cv. Ferraduel the highest (515 CU). The heat requirement of the newly registered almond cultivars was also lower than control cultivars. Aria and Bardia cultivars flowered two weeks earlier than control cultivars. In conclusion, cv. Aria is a suitable commercial almond cultivar for being grown in regions with no of spring frost risk.
 
Keywords: Almond, Distinctness, Dry fruit yield, Kernel yield, Production efficiency.
 
Introduction
There is a need to introduce adapted temperate fruit trees to mitigate the adverse effects of climate change, especially in Iran. In addition, the improvement of genetic diversity in orchards through the identification and registration of new commercial cultivars of horticultural products is the most important platform for the protection of the germplasm of these valuable plants. Nowadays, almond breeding programs focus on the identification and introduction of high-yielding and marketable cultivars with low chilling requirements that can be adapted to regions with mild winters (Alonso Segura et al., 2005).
Understanding the relationship between quantitative pomological and morphological traits with kernel yield and production efficiency is also important in almond breeding programs. This research aimed to evaluate morphological and pomological characteristics, tree growth vigor and yield of three recently registered and two commercial almond cultivars under environmental conditions of Neyriz of Fars province in Iran.
 
Materials and Methods
Three recently registered cultivars named; Aria, Bardia and Zeighami and two control cultivars; Ferraduel and Ferragnese, were studied in using randomized complete block design with five replications from 2018-21 in an almond orchard in Neyriz of Fars province in Iran. The chilling requirement was calculated using the Utah model as chilling unit (CU) as well as the Positive Utah model as positive chilling unit (PCU). Heat requirement was calculated as growing degree hours (GDH).
Tree growth vigor at the end of the growing season was evaluated by measuring the circumference of the trunk at a height of 20 cm above the graft. The trunk cross-sectional area (TCSA) was calculated as an estimate of the tree growth vigor. Production efficiency (PE) was estimated as in-shell almond production normalized to TCSA. Yield efficiency (YE) was calculated as kernel production per tree normalized to TCSA. Kernel yield is the proportion of kernels by weight of the total nut.
The cultivars were evaluated based on 46 morphological and pomological characteristics included in the UPOV Guidelines for the Distinctness, Uniformity and Stability (DUS) tests for Almond (Anonymous, 2019). The expression of quantitative characteristics were evaluated based on determined ranges (Giordani et al., 2016). The most important traits for grouping of the cultivars were identified using principal component analysis.
 
Results and Discussion
The results of this research showed the superiority of the recently registered almond cv. Aria as compared to check cultivars; Ferragnese and Ferraduel and two other newly registered cultivars; Bardia and Zeighami considering tree growth vigor (TV), production efficiency (PE), yield efficiency (YE) and kernel yield (KY) in the Neyriz region. Although the kernel weight (KW), yield and production efficiency of cv. Zeighami were high, double kernel (%) of over 60% was undesirable traits of this cultivar. The recently registered cv. Bardia also had kernel yield of less than 25%. The flowering time of the recently registered cultivars was about two weeks earlier than that of the check cultivars, although none of the studied almond cultivars suffered frost damage during flowering in 2018-21. Among almond cultivars with the highest (cv. Ferraduel) and the lowest cold requirement (cv. Aria), there was 15 days difference in the estimation of chill accumulation. The highest heat requirement was found for cv. Ferragnese and the lowest for cv. Aria and cv. Bardia. Based on the all studied traits, cv. Aria can be considered as suitable commercial almond cultivar for being grown in areas where there is no risk of spring frost (Alonso Segura et al., 2005). Principal component analysis of pomological, morphological traits and yield related traits resulted in four principal components, with only two principal components PC1 and PC2 accounting for 70% of the total observed variance. The most important traits of almond cultivars were; harvest time, resistance to nut cracking, foliage density, the degree of undulation of petal margins, the intensity of the brown color of the kernel, the time of beginning of flowering, the tree growth vigor, the length and width of the leaf blade, flower diameter, stone endocarp thickness, the tree growth habit, the degree of fruit pubescence, yield efficiency and production efficiency. Almond cultivars were classified in four groups using all traits on the two-dimensional diagram of two main components. In conclusion, cv. Aria is a suitable commercial almond cultivar for being grown in regions with no spring frost risk. The results of this research can be used for establishment of almond orchards in regions with similar environmental conditions as Neyriz of Fars province in Iran as we as in national almond breeding programs. 
References
Anonymous, 2019. Protocol for tests on distinctness, uniformity and stability Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb. Document TG/56/4 Corr. Rev, UPOV, Geneva 31 pp.
Alonso Segura, J.M., Ansón, J.M., Espiau, M.T. and Socias i Company, R. 2005. Determination of endodormancy break in almond flower buds by a correlation model using the average temperature of different day intervals and its application to the estimation of chill and heat requirements and blooming date. Journal of the American Society for Horticultural Science, 130(3), pp.308–318. DOI:  10.21273/JASHS.130.3.308
Giordani E., Berti M. and Rauf Yaqubi, M. 2016. Phenotypic characterization of almond accessions collected in Afghanistan. Advances in Horticultural Science, 30(4), pp.207-216. DOI: 10.13128/ahs-20346

Anonymous, 2019. Protocol for tests on distinctness, uniformity and stability Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb. Document TG/56/4 Corr. Rev, UPOV, Geneva. 31 pp.
 
 
Anonymous, 2023a. FAO Statistical Data. Available on: www.faostat.org
 
 
Anonymous, 2023b. Statistical Year Book of Agricultural Crops. Third Volume: Orchard, Mushroom and Greenhouse Crops. Ministry of Jihad-e-Agriculture, Tehran, Iran. (In Persian). 400 pp.
 
 
Alonso Segura, J.M., Ansón, J.M., Espiau, M.T. and Socias i Company, R. 2005. Determination of endodormancy break in almond flower buds by a correlation model using the average temperature of different day intervals and its application to the estimation of chill and heat requirements and blooming date. Journal of the American Society for Horticultural Science, 130(3), pp.308–318. DOI:  10.21273/JASHS.130.3.308
 
 
Alonso Segura, J.M., Socias i Company, R., Kodad, O., Espada, J.L., Andreu Lahoz, J. and Escartín Santolaria, J. 2016. Performance of the CITA almond releases and some elite breeding selections. Pp. 33-36. In: Proceedings of Meeting on Almonds and Pistachios, Zaragoza, Spain.
 
 
Arroyo, F.T., Herencia, J.F. and Capote, N. 2022. Phenology, growth, and yield of almond cultivars under organic and conventional management in southwestern Spain. Spanish Journal of Agricultural Research, 20(3), pp.1-14. DOI: 10.5424/sjar/2022203-18828
 
 
Biabani, J., Mohammadkhani, A. and Fattahi, M. 2023. Investigation of phenology and estimation of flower buds chill and heat requirements of some commercial almond cultivars using different models. Journal of Crops Improvement, 25(3), pp.825-838. (In Persian). DOI: 10.22059/jci.2023.341628.2699
 
 
Casas, A.P., Salas-Huetos, A. and Salas-Salvadó, J. 2011. Mediterranean nuts: Origins, ancient medicinal benefits and symbolism. Public Health Nutrition, 14, pp.2296–2301. DOI: 10.1017/S1368980011002540
 
 
Colic, S., Rakajoc, V., Zec, G., Nikilic, D. and Aksic, M.F. 2012. Morphological and biochemical evaluation of selected almond (Prunus dulcis) genotypes in northern Serbia. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 36, pp.429–438. DOI: 10.3906/tar-1103-50.
 
 
Comas, F.J., Socias i Company, R. and Alonso Segura, J.M.  2019. Shell hardness in almond: Cracking load and kernel percentage. Scientia Horticulturae, 245, pp.7-11. DOI: 10.1016/j.scienta.2018.09.075.
 
 
De Giorgio, D. and Polignano, G.B. 2001. Evaluating the biodiversity of almond from a germplasm collection field in southern Italy. Pp.305-311. In: Proceedings of 10th International Soil Conservation Organization Meeting, Indiana, USA.
 
 
Egea, J., Ortega E., Martinez-Gomez, P. and Dicenta, F. 2003. Chilling and heat requirements of almond cultivars for flowering. Environmental and Experimental Botany, 50, pp.79-85. DOI: 10.1016/S0098-8472(03)00002-9
 
 
Fernandez, F., Whitney, C., Luedeling, E. 2020. The importance of chill model selection - a multi-site analysis. European Journal of Agronomy, 119, 126103. DOI: 10.1016/j.eja.2020.126103
 
 
Freitas, T.R., Santos, J.A., Silva, A.P. and Fraga, H. 2023. Reviewing the adverse climate change impacts and adaptation measures on almond trees (Prunus dulcis). Agriculture, 13, 1423.  DOI: 10.3390/agriculture13071423
 
 
Giordani E., Berti M. and Rauf Yaqubi, M. 2016. Phenotypic characterization of almond accessions collected in Afghanistan. Advances in Horticultural Science, 30(4), pp.207-216. DOI: 10.13128/ahs-20346
 
 
Ghasemi-Soloklui, A.A., Kordrostami, M. and Gharaghani, A. 2023. Environmental and geographical conditions influence color, physical properties, and physiochemical composition of pomegranate fruits. Scientific Reports, 13, pp.15447. DOI: 10.1038/s41598-023-42749-z
 
 
Guillamón, J.G., Egea, J., Mañas, F., Egea, J.A. and Dicenta, F. 2022. Risk of extreme early frosts in almond. Horticulturae, 8, 687. DOI: 10.3390/horticulturae8080687
 
 
Imani, A. and Shamili, M. 2018. Phenology and pomology of almond’s cultivars and genotypes using multivariate analysis. Advances in Horticultural Science, 32(1), pp.27-32. DOI: 10.13128/ahs-21157
 
 
Kodad, O. and Socias i Company, R. 2008. Significance of flower bud density for cultivar evaluation in almond. HortScience, 46(3), pp.1753-1758. DOI: 10.21273/HORTSCI.43.6.1753
 
 
Khadivi-Khub, A. and Etemadi-Khah, A. 2014. Phenotypic diversity and relationships between morphological traits in selected almond (Prunus amygdalus) germplasm. Agroforest Systems, 89, pp.205–216. DOI: 10.1007/s10457-014-9754-x
 
 
Lansari, A., Lezzoni A.F. and Kester, D.E. 1994. Morphological variation within collections of Moroccan almond clones and Mediterranean and North American cultivation. Euphytica, 78, pp.27-41. DOI: 10.1007/BF00021395
 
 
Ledbetter, C.A. 2008. Shell cracking strength in almond (Prunus dulcis [Mill.] D.A. Webb) and its implication in uses as a value added product. Bioresource Technology, 99, pp.5567-5573. DOI: 10.1016/j.biortech.2007.10.059
 
 
Luedeling, E. 2020. Future chill risk assessment using chillR. Acta Horticulturae, 1280, pp. 225-232. DOI: 10.17660/ActaHortic.2020.1280.31
 
 
Rahmati, M., Davarynejad, G.H., Génard, M., Bannayan, M., Azizi, M. and Vercambre, G. 2015. Peach water relations, gas exchange, growth and shoot mortality under water deficit in semi-arid weather conditions. PLOS ONE, 10(4), e0120246. DOI: 10.1371/journal.pone.0120246
 
 
Rasouli, M., Fattahi Moghadam, M.R., Zamani, Z., Imani, A. and Ebadi, A. 2012. A study of the phenotypic diversity of some almond cultivars and genotypes, using morphological traits. Iranian Journal of Horticultural Science, 43(4), pp.357-370. DOI: 10.22059/IJHS.2012.29371
 
 
Sorkheh, K., Shiran, B., Rouhi, V., Asadi, E., Jahanbazi, H., Moradi, H., Gradziel, T.M. and Martinez-Gomez, P. 2009. Phenotypic diversity within native Iranian almond (Prunus spp.) species and their breeding potential. Genetic Resources and Crop Evolution, 56, pp.947–961. DOI: 10.1007/s10722-009-9413-7
 
 
Sorkheh, K., Shiran, B., Khodambashi, M., Moradi, H., Gradziel, T.M. and Martinez-Gomez, P. 2010. Correlations between quantitative tree and fruit almond traits and their implications for breeding. Scientia Horticulturae, 125, pp.323–331.  DOI: 10.1016/j.scienta.2010.04.014
 
 
Socias i Company, R., Kodad, O., Alonso, J.M. and Gradziel, T.M. 2008. Almond quality: A breeding perspective. Pp. 197–238. In: Janick, J. (ed.) Horticultural Reviews, Volume 34. John Wiley and Sons, USA.
 
 
Zeinalabedini, M., Sohrabi, S., Nikoumanesh, K., Imani, A. and Mardi, M. 2012. Phenotypic and molecular variability and genetic structure of Iranian almond cultivars. Plant Systematics and Evolution, 298(1), pp.1917-1929. DOI: 10.1007/s00606-012-0691-8