دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، آذر 1389 
2. انتقال‌پذیری نشانگرهای مولکولی SSRسیب، به ژنوتیپ‌های به (Cydonia oblonga Mill.)

صفحه 451-466

مهسا خرم‌دل‌آزا؛ حمید عبداللهی؛ ایوبعلی قاسمی؛ شهاب حاج‌منصور


3. تجزیه ژنتیکی تحمل به خشکی در لوبیا سفید

صفحه 469-486

بهروز اسدی؛ محمدرضا بی‌همتا؛ حمیدرضا دری


4. خصوصیات آلوگامی لاین‌های نرعقیم سیتوپلاسمی برنج و استفاده از نشانگرهای STS برای شناسایی آن‌ها

صفحه 485-499

ربابه نبوی واسوکلائی؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ نادعلی باقری؛ اسماعیل حسن نتاج


5. ارزیابی مقاومت ارقام سیب‌زمینی در برابر باکتری Ralstonia solanacearum در شرایط درون شیشه‌ای و گلخانه

صفحه 501-515

کبری مسلم‌خانی؛ جواد مظفری؛ عزیزالله علیزاده؛ مسعود شمس‌بخش؛ ابراهیم محمدی گل تپه


8. مطالعه کاریوتیپی بخش Hymenobrychis از جنس اسپرس(Onobrychis) درایران

صفحه 545-560

فرنگیس قنواتی؛ حسن اسکندری؛ غلامرضا بخشی‌خانیکی؛ بهزاد سرخی‌لله لو؛ حسن امیرآبادی‌زاده


9. ساجی، رقم جدید گندم دوروم مناسب برای مناطق پرباران اقلیم‌های معتدل سرد و معتدل گرم دیم و شرایط آبیاری تکمیلی

صفحه 561-565

رضا محمدی؛ مصطفی آقایی؛ رضا حق پرست؛ محمد آرمیون؛ داود صادق‌زاده اهری؛ مظفر روستایی


10. مراغه رقم جدید ماشک علوفه‌ای دیم برای مناطق سرد و معتدل سرد ایران

صفحه 565-567

علیرضا فخرواعظی؛ خشنود علیزاده دیزج؛ مقصود حسن پورحسنی؛ محسن مهدیه؛ فرهاد آهک‌پز؛ جلیل اصغری میدانی