دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، آذر 1379 
1. وضعیت بیماری زایی Puccinia striiformis و عکس العمل ارقام اصلاح شده و رگه های پیشرفته گندم نسبت به زنگ زرد در استان های شمالی ایران

صفحه 393-424

کیومرث نظری؛ محمد ترابی؛ محمدعلی دهقان؛ رضا اقنوم؛ محمدصادق احمدیان مقدم؛ علی حسین فلاح


3. مطالعه گلدهی در پسته (.Pistacia vera L) رقم اوحدی

صفحه 438-449

امان اله جوان شاه؛ کاظم ارزانی؛ یحیی دهقانی شورکی؛ پائولا کاپلینی


5. بررسی صفات زراعی و عملکرد دانه ارقام گندم دوروم در کاشت زود و دیر در منطقه سردسیر دیم مراغه

صفحه 460-470

داوود صادق زاده اهری؛ مظفر روستایی؛ عارف امیری؛ غلام رضا خلیل زاده


6. برآورد پارامترهای مدل نمایی روند انباشت ماده خشک و نیتروژن در دانه ژنوتیپ های گندم بهاره با استفاده از روش وایازی خطی

صفحه 471-480

احمد نادری؛ سیدابوالحسن هاشمی دزفولی؛ عبدالحمید رضایی؛ اسلام مجیدی هروان؛ قربان نورمحمدی؛ مسعود یارمحمدی


7. بررسی روش های مختلف ارزیابی مقاومت به گسترش Fusarium graminearum در سنبله های گندم

صفحه 481-494

محمد عابدینی اسفهلانی؛ عباس سعیدی؛ قاسم کریم زاده؛ عزیزاله علی زاده


10. معرفی کنجد رقم اولتان

صفحه 512-514

ابراهیم فرخی؛ محمدرضا احمدی؛ مجید خیاوی؛ اسماعیل محمدی؛ غلام حسین عرب؛ عباس علی اندرخور