دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، آذر 1379 
مطالعه گلدهی در پسته (.Pistacia vera L) رقم اوحدی

صفحه 438-449

10.22092/spij.2017.110917

امان اله جوان شاه؛ کاظم ارزانی؛ یحیی دهقانی شورکی؛ پائولا کاپلینی


برآورد پارامترهای مدل نمایی روند انباشت ماده خشک و نیتروژن در دانه ژنوتیپ های گندم بهاره با استفاده از روش وایازی خطی

صفحه 471-480

10.22092/spij.2017.110920

احمد نادری؛ سیدابوالحسن هاشمی دزفولی؛ عبدالحمید رضایی؛ اسلام مجیدی هروان؛ قربان نورمحمدی؛ مسعود یارمحمدی


بررسی روش های مختلف ارزیابی مقاومت به گسترش Fusarium graminearum در سنبله های گندم

صفحه 481-494

10.22092/spij.2017.110921

محمد عابدینی اسفهلانی؛ عباس سعیدی؛ قاسم کریم زاده؛ عزیزاله علی زاده


معرفی کنجد رقم اولتان

صفحه 512-514

10.22092/spij.2017.110924

ابراهیم فرخی؛ محمدرضا احمدی؛ مجید خیاوی؛ اسماعیل محمدی؛ غلام حسین عرب؛ عباس علی اندرخور