دوره و شماره: دوره 19، شماره 4، آذر 1382 
استفاده از تکنیک AFLP برای ارزیابی تنوع ژنتیکی در کلزا (Brassica napus L)

صفحه 469-481

10.22092/spij.2017.110596

مهدی رهایی؛ بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ سیروس عبدمیشانی؛ محمدعلی ملبوبی