دوره و شماره: دوره 19، شماره 4، آذر 1382 
4. استفاده از تکنیک AFLP برای ارزیابی تنوع ژنتیکی در کلزا (Brassica napus L)

صفحه 469-481

مهدی رهایی؛ بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ سیروس عبدمیشانی؛ محمدعلی ملبوبی


5. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد لوبیا چیتی

صفحه 483-496

علی اکبر قنبری؛ منوچهر طاهری مازندرانی