دوره و شماره: دوره 20، شماره 4، آذر 1383 
معرفی رقم جدید برنج، شفق

صفحه 529-535

10.22092/spij.2017.110632

مرتضی نصیری؛ منصور بهرامی؛ سیدصادق حسینی ایمنی؛ احمد اشراقی؛ همت اله پیردشتی؛ محمدزمان نوری؛ حسین رحیم سروش؛ فاطمه توسلی لاریجانی؛ ترانه اسکو؛ رضا امانی؛ قاسم اعظمی؛ صفدر صالحی


معرفی گندم رقم هیرمند در منطقه سیستان

صفحه 537-541

10.22092/spij.2017.110633

حسین اکبری مقدم؛ حسین رستمی؛ رضا خیاط؛ عباس جهان بین


معرفی رقم جدید گندم، هامون در منطقه سیستان

صفحه 543-546

10.22092/spij.2017.110634

حسین اکبری مقدم حسین؛ حسن رستمی؛ غلام رضا اعتصام؛ شیرعلی کوه کن؛ غلام علی کیخا