دوره و شماره: دوره 20، شماره 4، آذر 1383 
4. اثر شرایط محیطی بر ارقام کلزای پاییزه و رابطه بین پایداری غشا سلول های طوقه و عملکرد کمی و کیفی محصول دانه

صفحه 445-456

حمید مدنی؛ قربان نورمحمدی؛ اسلام مجیدی هروان؛ امیرحسین شیرانی راد؛ محمدرضا نادری


5. تجزیه ژنتیکی تحمل به خشکی در ذرت به روش دی آلل

صفحه 457-473

عزیز آفرینش؛ عزت اله فرشادفر؛ رجب چوکان


7. تعیین حساسیت مراحل نمو گندم نان به تنش رطوبتی و تاثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد

صفحه 489-509

مسعود قدسی؛ محمدرضا چایی چی؛ داریوش مظاهری؛ محمدرضا جلال کمالی


9. معرفی رقم جدید برنج، شفق

صفحه 529-535

مرتضی نصیری؛ منصور بهرامی؛ سیدصادق حسینی ایمنی؛ احمد اشراقی؛ همت اله پیردشتی؛ محمدزمان نوری؛ حسین رحیم سروش؛ فاطمه توسلی لاریجانی؛ ترانه اسکو؛ رضا امانی؛ قاسم اعظمی؛ صفدر صالحی


10. معرفی گندم رقم هیرمند در منطقه سیستان

صفحه 537-541

حسین اکبری مقدم؛ حسین رستمی؛ رضا خیاط؛ عباس جهان بین


11. معرفی رقم جدید گندم، هامون در منطقه سیستان

صفحه 543-546

حسین اکبری مقدم حسین؛ حسن رستمی؛ غلام رضا اعتصام؛ شیرعلی کوه کن؛ غلام علی کیخا