بررسی فاکتورهای پرآزاری عامل بیماری زنگ قهوه‌ای گندم (. Puccinia triticina Eriks) در ایران طی سال‌های 1400-1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران.

3 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران.

4 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران.

5 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مغان، استان اردبیل، ایران.

6 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.

7 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بروجرد، ایران.

8 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران.

9 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کلاردشت، ایران.

چکیده

زنگ قهوه‌ای گندم با عامل .Puccinia triticina Eriks، به‌دلیل تغییرات نژادی و تولید نژادهای جدید باعث شکسته شدن مقاومت ارقام مقاوم به این بیماری می‌شود. برای بررسی این تغییرات و شناسایی فاکتورهای پرآزاری در قارچ عامل بیماری، طی چهار سال زراعی (1396-1400) خزانه‌های تله در هشت منطقه از کشور شامل گرگان، قراخیل، کلاردشت، اردبیل، مغان، بروجرد، اهواز و دزفول کشت شد. در مرحله‌ی باز شدن کامل برگ پرچم و پس از حداکثر آلودگی بیماری بر روی رقم حساس، شدت آلودگی بر اساس روش اصلاح شده‌ی کاب(The Modified Cobb Scale) و همچنین تیپ آلودگی بر اساس روش رولفز و همکاران یادداشت برداری ‌شد. نتایج نشان داد در مناطق مورد مطالعه در طی چهار سال، بر روی ارقام حامل ژن‌های Lr2a، Lr2b، Lr19، Lr34 و ترکیب‌ ژنی Lr10/Lr27+/Lr31 پرآزاری مشاهده نشد و بنابراین ژن‌های مذکور به‌عنوان ژن‌های موثر به بیماری زنگ قهوه‌ای گندم در ایران شناسائی و معرفی شدند. برای ارقام حامل سایر ژن‌ها، حداقل در یکی از مناطق مورد بررسی، پرآزاری مشاهده شد که از این میان برای ارقام حامل ژن‌ Lr22a و ژن Lr21 کمترین پرآزاری مشاهده شد. این دو ژن به‌ترتیب موثرترین ژن های مقاومت نسبت به زنگ قهوه‌ای گندم در ایران پس از ژن‌های فوق بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Virulence Factors of Causal Agent of Wheat Leaf Rust (Puccinia triticina Eriks.) in Iran during 2017-2021

نویسندگان [English]

 • S. T. Dadrezaei 1
 • M. A. Dehghan 2
 • S. A. Safavi 3
 • M. Dalvand 4
 • K. Shahbazi 5
 • N. Tabatabai 6
 • M. Nasrollahi 7
 • E. Nabati 7
 • A. Nazeri 1
 • E. Alah-Hassani 1
 • H. Mofidi 8
 • A. Ahmadpour 8
 • , F. Malekpour 9
 • Z. Hassan Bayat 1
1 Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran.
2 Field and Horticulture Crops Research Department, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Gorgan, Iran
3 Field and Horticulture Crops Research Department, Ardebil Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Ardebil, Iran.
4 Field and Horticulture Crops Research Department, Safiabad Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Dezful, Iran.
5 Field and Horticulture Crops Research Department, Ardebil Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Moghan, Iran.
6 Field and Horticulture Crops Research Department, Khuzestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization,, Ahvaz, Iran.
7 Plant Protection Research Department, Lorestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Boroujerd, Iran.
8 Field and Horticulture Crops Research Department, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Sari, Iran.
9 Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Kelardasht, Iran.
چکیده [English]

Wheat leaf rust caused by Puccinia triticina Eriks is one of the most important wheat disease due to its wide distribution and yield loss in the world. Racial variation and emergence of new races leads to break the resistance of resistant wheat cultivars. To study these changes and to identify the virulence of P. triticina Erkis., a research project was carried out by planting trap nurseries in four cropping seasons (2017-2021) in Karaj, Gorgan, Gharakhil, Kalardasht, Ardebil, Moghan, Boroujerd, Ahvaz and Dezful. At flag leaf stage and when maximum disease infection on susceptible check was observed, the disease severity and infection type were scored based on the Modified Cobbs Scale and Rolfes et al. method, respectively. According to the results of this study, during four growing seasons in different locations, no virulence was observed on varieties with Lr2a, Lr2b, Lr19, Lr34 gene(s) and the Lr10/Lr27+/Lr31 gene combination, and these genes were identified as effective for wheat leaf rust disease in Iran. Virulence was observed on varieties carrying other resistance gene(s), at least in one test location, and indicated that the above genes were ineffective in those region. Differential lines carrying Lr22a and Lr21 genes, with resistance reaction in most seasons, were effective genes, following the aforementioned genes, for resistance to wheat leaf rust in Iran, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Wheat
 • wheat brown rust
 • seedling resistance genes
 • adult plant resistance genes
 • infection type
Afshari, F. 2000. Studies on rust resistance in wheat with particular emphasis on stripe rust. Ph. D. Thesis. University of Sydney. Australia. 252 pp.
 
Afshari, F. 2008. Identification of virulence factors of Puccinia triticina, the causal agent of wheat leaf rust in Iran. Pp. 709-711. In: Proceedings of 11th International wheat genetic symposium, Vol 3. Sydney University Press, Sydney, Australia.
 
Ausemus, E. R., Harrinton, J. B., Reitz, L. P., and Worzella, W. W. 1946. A summary of genetic studies in hexaploid and tetraploid wheats. Agronomy Journal 38: 1082-1099.
 
Bamdadian, A. 1973. Physiologic races of Puccinia recondita in Iran (1968-1972). Cereal Rust Bulletin 1: 45-48.
 
Bhardwaj, S. C., Prashar, M., Kumar, S., Jain, S. K., and Datta, D. 2005. Lr19 resistance in wheat becomes susceptible to Puccinia triticina in India. Plant Disease 89: 1360.
 
Browder, L. E. 1980. A compendium of Information about named genes for low reaction to Puccinia recondita in wheat. Crop Science 20: 775-779.
 
Chen, W., Hu, C., and Zhang, S. 1993. Analysis of virulence gene of Puccinia recondita f.sp. tritici population in China. Scientia Agricultura Sinica 25 (2): 17-23.
 
Dadrezaei, S. T., Mohammadi Goltappeh, E., Afshari, F., and Nazari. K. 2012. Pathotypes and physiologic races of Puccinia triticina Eriks. the causal agent of wheat leaf rust and their distribution in Iran in 2009 and 2010. Seed and Plant Improvement Journal 28 (1): 685-715 (in Persian).
 
Dadrezaei, S. T., Tababidi, S., Nazari, K., Goltapeh, E. M., Afshari, F., Alo, F., Shams-Bakhsh, M., and Safaie, N. 2013. Molecular genetic diversity in Iranian populations of Puccinia triticina, the causal agent of wheat leaf rust. American Journal of Plant Sciences 4: 1375-1386.
 
Dadrezaei, S. T., Tabatabaei, N., Lakzadeh, I., Jafarnejad, A., Afshari, F., and Hassanbayat, Z. 2018. Evaluation of tolerance to leaf rust disease in some selected bread wheat genotypes. Applied Entomology and Phytopathology 86 (1): 29-40 (in Persian).
 
Farid, M., Afshari, F., Khodarahmi, M., and Mohamadi, M. 2013. Analysis of wheat (Triticum aestivum L.) brown rust (Puccinia triticina) disease factor and identification of resistance genes in wheat germ plasms in Iran. Archives of Phytopathology and Plant Protection 46 (12): 1417-1429.
 
Figueroa, M., Dodds, P. N., and Henningsen, E., 2020. Evolution of virulence in rust fungi multiple solutions to one problem. Current Opinion in Plant Biology 56: 20–27.
 
Germán, S., Kohli, M., Chaves, M., Barcellos, A., Nisi, J., Annone, J., Mardariaga, R., and de Viedema, L. 2004. Breakdown of resistance of wheat cultivars and estimated losses caused by recent changes in the leaf rust population of South America. In: Proceedings of the 11th international cereal rusts and powdery mildews conference, Norwich, England, August 22–27, 2004 (Abstract).
 
Goyeau, H., Park, R., Schaeffer, B., and Lannou, C. 2006. Distribution of pathotypes with regard to host cultivars in French wheat leaf rust populations. Phytopathology 96: 264-273.
 
Goyeau, H., and Lannou, C. 2011. Specific resistance to leaf rust expressed at the seedling stage in cultivars grown in France from 1983 to 2007. Euphytica 178: 45-62.
 
Hanzalova, A., Sumíková, T., and Bartos, P. 2009. Determination of leaf rust resistance genes Lr10, Lr26 and Lr37 by molecular markers in wheat cultivars registered in the Czech Republic. Czech Journal of Genetics and Plant-Breeding 45: 79-84.
 
Huerta-Espino, J., Singh. R. P. S., Germán, S., McCallum, B. D., Park, R. F., Chen, W. Q., Bhardwaj, S. C., and Goyeau, H. 2011. Global status of wheat leaf rust caused by Puccinia triticina. Euphytica 179: 143–160.
 
Huerta-Espino, J., Singh, R., Crespo-Herrera, L. A., Villaseñor-Mir, H. E., Rodriguez-Garcia, M. F., Dreisigacker, S., Barcenas-Santana, D., and Lagudah, E. 2020. Adult plant slow rusting genes confer high levels of resistance to rusts in bread wheat cultivars from Mexico. Frontiers in Plant Science 11 (824): doi: 10.3389/fpls.2020.00824.
 
Jin, Y., 2011. Role of Berberis spp. as alternate hosts in generating new races of Puccinia graminis and P. striiformis. Euphytica 179: 105–108.
 
Kolmer, J. A. 2005. Tracking wheat rust on a continental scale. Current Opinion in Plant Biology 8: 441–449.
 
Kolmer, J. 2013. Leaf rust of wheat: pathogen biology, variation and host resistance. Forests 4(1): 70-84.‏
 
Mains, E. B., and Jakson, M. S. 1923. Strains of the leaf rust of wheat in the United States Phytopatology 13:36 (Abstract).
 
Marasas, C. N., Smale, M., and Singh, R. P. 2004. The Economic impact in developing countries of leaf rust resistance breeding in CIMMYT related spring bread wheat. CIMMYT, Mexico D.F. 38 pp.
 
McIntosh, R. A., Wellings, C. R., and Park, R. F. 1995. Wheat rusts: An atlas of resistance genes. Kluwer Academic Publishers, the Netherlands. 220 pp.
 
McIntosh, R. A., Yamazaki, Y., Devos, K. M., Dubcovsky, J., Rogers, W. J., and Appels, R. 2003. Catalogue of gene symbols for wheat. Proceedings of the 10th International Wheat Genetics Symposium; Vol. 1. Roma, Italy: Instituto Sperimentale per la Cerealcoltura.
 
McIntosh, R. A., Dubcovsky, J., Rogers, J. W., Morris, C., and Xia, C. X. 2017. Catalogue of gene symbols for wheat: 2017 supplement. https ://shige n.nig. ac.jp/wheat /komug i/genes /macge ne/supplement 2017. pdf.
 
Morgounov, A., Rosseeva, L., and Koyshibayev, M. 2007. Leaf rust of spring wheat in Northern Kazakhstan and Siberia: incidence, virulence, and breeding for resistance. Australian Journal of Agricultural Research 58: 847-853.
 
Murray, G. M., and Brennan, J. P. 2009. The current and potential costs from diseases of wheat in Australia. Grains Research and Development Corporation. Canberra, Australia 69 pp.
 
Niazmand, A. R., Afshari, F., Abbasi, M., and Rezaee, S. 2010. Study on pathotypes diversity and virulence factors of Puccinia triticina Eriksson, the causal agent of wheat brown rust in Iran. Iranian Journal of Plant Pathology 46: 187- 202 (in Persian).
 
Ordoñez, M. E., Germán, S. E., and Kolmer, J. A. 2010. Genetic differentiation in the Puccinia triticina population in South America and comparison with the North American population suggests common ancestry and intercontinental migration. Phytopathology 100: 376-383.
 
Park, R. F., Goyeau, H., Felsenstein, F. G., Bartoš, P., and Zeller, F. J. 2001. Regional phenotypic diversity of Puccinia triticina and wheat host resistance in Western Europe, 1995. Euphytica 122: 113–127.
 
Peterson, R. F., A. B., Campbell and Hannah, A. E. 1948. A diagrammatic scale for estimating rust intensity of leaves and stems of cereals. Canadian Journal of Research 26: 496-500.
 
Rizvi, S. A. 1984. Virulences of Puccinia recondita on wheat in Pakistan. Cereal Rusts. Bulletin 12 (1): 1-6. Roelfs, A. P., Singh, R. P., and Saari, E. E. 1992. Rust disease of wheat: concepts and methods of disease management. CIMMYT, Mexico, D.F. 81 pp.
 
Saari, E. E., and Prescott, J. M. 1985. World distribution in relation to economic losses. Pp. 259-298. In: Roelfs, A. P., and Bushnell, W. R. (eds.). The Cereal Rusts, Vol. 2. Orlando, FL: Academic Press.
 
Singh, R. P., and Rajaram, S. 1991. Resistance to Puccinia recondita f. sp. tritici in 50 Mexican bread wheat cultivars. Crop Science 31: 1472-1479.
 
Singh, R. P. 1993. Resistance to leaf rust in 26 Mexican wheat cultivars. Crop Science 33: 633-637.
 
Torabi, M., Nazari, K., and Afshari, F. 2001. Genetic of pathogenicity of Puccinia recondita f. sp. tritici, the causal agent of leaf rust of wheat. Iranian Journal of Agriculture Science 32: 625-635 (in Persian).
 
Torabi, M., Mardoukhi, V., Froutan, A., Aliramaei, M., Dadrezaei, S. T., Akbari Moghaddam, H., Rajaei, S., and Azimi, H. 2003. Virulence genes of Puccinia recondita f. sp. tritici, the causal agent of wheat leaf rust in some regions of Iran during 1995-1999. Seed and Plant 18: 432-449 (in Persian).
 
Yahyaoui, A., Hakim, S., Al-Naimi, M. and Nachit, M. M. 2000. Multiple disease resistance in durum wheat (Triticum turgidum L. var durum). Series A: Seminaries Ciheam: 387-392.
 
Zarandi, F., Afshari, F., and Rezaie, S. 2011. Virulence factors of Puccinia triticina the causal agent of wheat leaf rust in different parts of Iran. Seed and Plant Improvement Journal 27 (1): 219-231 (in Persian).
 
Zhang, L., Shi, C., Meng, Q., Yan, H., and Liu, D. 2019. Race and virulence analysis of Puccinia triticina in China in 2014 and 2015. Plant Disease 104: 455-464.