تعیین رابطه ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ‌های درخت به جمع‌آوری شده از مراکز پیدایش و تنوع این گونه با استفاده از نشانگرهای SSR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 بخش ژنومیکس، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

3 پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

4 بخش کشت بافت و انتثقال ژن، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

5 گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران،

چکیده

مرکز پیدایش گونه به (Cydonia oblonga Mill.) منطقه تالش در شمال‌غرب ایران و قفقاز است و مراکز تنوع متعدد آن در ایران، جمهوری آذربایجان، ترکیه و اروپا وجود دارد. در این پژوهش، روابط ژنتیکی ژنوتیپ‌ها و ارقام مهم به جمع‌آوری شده و یا منشاء گرفته از مرکز پیدایش این گونه در غرب استان گیلان و منطقه قفقاز در جمهوری آذربایجان و مقایسه آن با ژنوتیپ‌ها، جمعیت‌ها و ارقام چند مرکز تنوع شامل استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، اردبیل، آذربایجان غربی، تهران و نیز ژنوتیپ‌هائی از ترکیه و اروپا با استفاده از 12 و 14 نشانگر SSR سیب و گلابی بررسی شد. بر اساس نتایج، ضمن انتقال‌پذیری موفق نشانگرهای سیب و گلابی به گونه به، تمایز گونه‌های به ژاپنی و چینی از جنس Cydonia صورت گرفت و 63 گونه، رقم و ژنوتیپ مورد بررسی در هفت خوشه اصلی گروه‌بندی شدند. بالاترین فراوانی آللی (968/0) برای نشانگرهای CH03g06 و KU10 مشاهده شد. ژرم‌پلاسم اروپا در خوشه مستقل و برعکس پایه کوئینس C با ژرم‌پلاسم شمال‌غرب ایران و قفقاز گروه‌بندی شد که تاییدکننده منشاء این پایه از این مناطق است. تجزیه ساختار ژنتیکی جمعیت ضمن اثبات نتایج تجزیه خوشه‌ای، تاییدکننده نتابج قبلی در رابطه با وجود دو مسیر تکاملی مستقل درخت به در شمال غرب ایران تا ترکیه و سپس اروپا و مسیر دوم در ناحیه مرکزی و شمال شرق ایران بوده است. انطباق این نتایج با نتایج ارزیابی‌های مورفولوژیک و ارگانولپتیک میوه نشان داد که هرگروه از ژرم‌پلاسم شناسایی شده دارای پتانسیل متفاوت برای استفاده در برنامه های به نژادی به بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Genetic Relationship of Quince Cultivars and Genotypes Collected from Various Centers of Origin and Diversity of this Species by Using SSR Markers

نویسندگان [English]

 • Mohammad Torkashvand 1
 • M. Zeinolabedini 2
 • H. Abdollahi 3
 • A. Vatanpou Azghandi 4
 • A. Ebrahimi 5
1 Biotechnology Department, Faculty of Agriculture and Natural Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Genomics, Agricultural Biotechnology Research Institute, Karaj, Iran
3 Temperate Fruits Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
4 Department of Tissue Culture and Genetic Transformation, Agricultural Biotechnology Research Institute, Karaj, Iran
5 Biotechnology Department, Faculty of Agriculture and Natural Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The center of origin of quince is Talysh region in northwest of Iran and the Caucasus. There are numerous centers of diversity of this tree species in Iran, Republic of Azerbaijan, Turkey and Europe. In this study, the genetic relationships of genotypes and cultivars of quinces collected from the center of origin of this tree species in the west of Guilan in Iran and the Caucasus region were compared with the genotypes and cultivars from different centers of diversity of this species in Khorasan, Isfahan, Ardabil, Western Azarbaijan and Tehran provinces in Iran as well as genotypes from Turkey and Europe using 12 and 14 pairs of SSR markers developed from apple and pear. SSR markers were successfully transferred to the quinces and led to the distinction of Japanese and Chinese quinces from the genotypes belong to the genus Cydonia, and also grouped 63 quince genotypes in seven clusters. The highest allelic frequency (0.968) was observed in CH03g06 and KU10 markers. The germplasm of Europe was clustered in an independent group, while Quince C was grouped with the germplasm of northwest of Iran and the Caucasus. Analysis of genetic structure of the germplasm approved the results of cluster analysis and confirmed the previous reports in relation to two independent evolutionary pathways of the quinces from the Caucasus and northwest of Iran to Turkey and Europe, and the second pathway toward central and northeast regions of Iran. Comparison of these evolutionary relationships of the quince genotypes with the previous reports on morphological and organoleptic evaluations of fruits indicated that each group of identified germplasm has different breeding potential for being used in quince breeding programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quince
 • microsatellite marker
 • Cydonia oblonga Mill
 • Transferability
 • Apple
 • Pear
Abdollahi, H. 2019. A review on history, domestication and germplasm collections of quince (Cydonia oblonga Mill.) in the world. Genetic Resources and Crop Evolution 66: 1041-1058.
 
Abdollahi, H. 2021. Quince. Pp. 183-246. In: Mandal, D., Wermund, U., Phavaphutanon, L., and Cronje, R. (eds.). Temperate fruits: production, processing, and marketing. CRC Press, New York, USA.
 
Abdollahi, H., Alipour, M., Khorramdel Azad, M., Ghasemi, A., Adli, M., Atashkar, D., Akbari, M., and Nasiri, J. 2013. Establishment and primary evaluation of quince germplasm collection from various regions of Iran. Acta Horticulturae 976: 199-206.
 
Abdollahi, H., Ghasemi, A., and Mehrabipour, S. 2008a. Evaluation of fire blight resistance in some quince (Cydonia oblonga Mill.) genotypes. II. Resistance of genotypes to the disease. Seed and Plant Journal 24: 529-541 (in Persian).
 
Abdollahi, H., Ghasemi, A., and Adli, M. 2008b. Collecting and collection establishment of Cydonia oblonga Mill. germplasm from different regions of Iran. Pp. 192. In: Proceedings of the 10th Iranian Congress of Genetics (Plant Section) (in Persian).
 
Abdollahi, H., Ghasemi A., Mohammadi Garmaroudi M., Alipour, M., Khoramdel Azad, M., Atashkar, D., Tatari, M., Mirabdulbaghi, M., and Tavousi, M. 2019a. Behta, new quince cultivar with high yield and quality and semi-resistant to fire blight. Baztab 5: 16-17 (in Persian).
 
Abdollahi, H., Alipour, M., and Mohammadi Garamroudi, M. 2019b. Physicochemical attributes and their relationship with organoleptic properties of fruits of quince (Cydonia oblonga Mill.) genotypes collected from different regions of Iran. Seed and Plant Journal 35: 25-46 (in Persian).
 
Ahmadi, K., Ebadzadeh, H. R., Hatami, F., Hoseinpour, R., and Abdshah, H. 2019. Statistical yearbook of agriculture: Volume 3: Horticultural crops. Information Technology and Communication Center, Deputy of Planning and Economy, Ministry of Jihad-e-Agriculture, Tehran, Iran. 163 pp. (in Persian).
 
Alipour, M., Abdollahi, H., Abdousi, V., Ghasemi, A. A., Adli, M., and Mohamadi, M. 2014. Evaluation of vegetative and reproductive characteristics and distinctness of some quince (Cydonia oblonga Mill.) genotypes from different regions of Iran. Seed and Plant Journal 30-1: 507-529 (in Persian).
 
Bassil, N., Nyberg, A., Postman, J., and Kim, Y. K. 2015. Improved microsatellite markers for quince (Cydonia oblonga) genetic analysis. Acta Horticulturae 1094: 57-65.
 
Bassil, N. V., Postman, J. D., Hummer, K. E., Mota, J., Sugar, D., and Williams, R. 2011. Quince (Cydonia oblonga) genetic relationships determined using microsatellite markers. Acta Horticulturae 909: 75-83.
 
Bayazit, S., Imrak, B., Küden, A., and Kemal Güngör, M. 2011. RAPD analysis of genetic relatedness among selected quince (Cydonia oblonga Mill.) accessions from different parts of Turkey. HortScience (Prague) 38: 134-141.
 
Bell, L. R., and Leitao, M. J. 2011. Cydonia. Pp. 1-16. In: Chittaranjan, K. (ed.). Wild crop relatives: Genomic and breeding resources. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Germany.
 
Dumanoglu, H., Tuna-Gunes, N., Aygun, A., San, B., Akpinar, A. E., and Bakir, M. 2009. Analysis of clonal variations in cultivated quince (Cydonia oblonga ‘‘Kalecik’’) based on fruit characteristics and SSR markers. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 37: 113-120.
 
FAO. 2021. Statistical yearbook: World food and agriculture 2021. Food and Agriculture Organization Publication. Rome, Italy. 368 pp.
 
Ganopoulos, I., Merkouropoulos, G., Pantazis, S., Tsipouridis, C., and Tsaftaris, A. 2011. Assessing molecular and morpho-agronomical diversity and identification of ISSR markers associated with fruit traits in quince (Cydonia oblonga). Genetics and Molecular Research 10: 2729-2746.
 
Gianfranceschi, L., Seglias, N., Tarchini, R., Komjanc, M., and Gessler, C. 1998. Simple sequence repeats for the genetic analysis of apple. Theoretical and Applied Genetics 96: 1069-1076.
 
Guilford, P., Prakash, S., Zhu, J. M., Rikkerink, E., Gardiner, S., Bassett, H., and Forster, R. 1997. Microsatellites in Malus ×domestica (apple): abundance, polymorphism and cultivar identification. Theoretical and Applied Genetics 94: 249-254.
 
Hokanson, S. C., Szewc-McFadden, A. K., Lamboy, W. F., and McFerson, J. R. 1998. Microsatellite (SSR) markers reveal genetic identities, genetic diversity and relationships in a Malus×domestica Borkh. core subset collection. Theoretical and Applied Genetic 97: 671-683.
 
Hokanson, S. C., Lamboy, W. F., Szewc-McFadden, A. K., and McFerson, J. R. 2001. Microsatellite (SSR) variation in a collection of Malus (apple) species and hybrids. Euphytica 118: 281-294.
 
Khoramdel Azad, M., Nasiri, J., and Abdollahi, H. 2013. Genetic diversity of selected Iranian quinces using SSRs from apples and pears. Biochemical Genetics 51: 426-442.
 
Khoshbakht, K., and Hammer, K. 2006. Savadkouh (Iran)-an evolutionary center for fruit trees and shrubs. Genetic Resources and Crop Evolution 53: 641-651.
 
Liebhard, R., Ganfranceschi, L., and Koller, B. 2002. Development and characterization of 140 new microsatellites in apple (Malus ×domestica Borkh.). Molecular Breeding 10: 217-241.
 
Manee, A. 1994. Pear and quince, and their growing. Iran Technical Publication Company. Tehran, Iran. 113 pp. (in Persian).
 
Mehrabipour, S., Abdollahi, H., and Adli, M. 2012. Response of some quince (Cydonia oblonga Mill.) genotypes from Guilan and Khorasan provinces to fire blight disease. Seed and Plant Journal 28: 67-84 (in Persian).
 
Mehrabipour, S., Abdollahi, H., Hassanzadeh, N., and Ghasemi, A. A. 2010. The role of some quince stock (Cydonia oblonga) genotypes in susceptibility to fire blight disease. Applied Entomology and Phytopathology 78: 25-42 (in Persian).
 
Moradi, S., Koushesh Saba, M., Mozaffari, A. A., and Abdollahi, H. 2016. Antioxidant bioactive compounds changes in fruit of quince genotypes over cold storage. Journal of Food Science 81: H1833-H1839.
 
Moradi, S., Koushesh Saba, M., Mozaffari, A. A., and Abdollahi, H. 2017. Physical and biochemical changes of some Iranian quince (Cydonia oblonga Mill.) genotypes during cold storage. Journal of Agricultural Science and Technology 19: 377-388.
 
Simard, M. H., Michelesi, J. C., and Masseron, A. 2004. Pear rootstock breeding in France. Acta Horticulturae 658: 535-540.
 
Sykes, J. T. 1972. A description of some quince cultivars from western Turkey. Economical Botany 26: 21–31.
 
Tukey, H. B. 1962. Dwarfed fruit trees. Cornell University Press. Ithaca, USA. 562 pp.
 
Tydeman, H. M. 1938. The wild fruit trees of the Caucasus and Turkestan. Their potentialities as rootstocks for apples and pears. I. A first report on some wild quince from the Caucasus. Annual Report of East Malling Research Station for 1938. A2: 103-116.
 
Vavilov, N. I. 1949. The origin, variation, immunity and breeding of cultivated plants. Chronica Botanica 13: 1-366.
 
Yamomoto, T., Kimura, T., Sawamura, Y., Manabe, T., Kotobuki, K., Hayashi, T., Ban, Y., and Matsuta, N. 2002a. Simple sequence repeats for genetic analysis of pear. Euphytica 124: 129-137.
 
Yamomoto, T., Kimura, T., Shoda, M., Ban, Y., Hayashi, T., and Matsuta, N. 2002b. Development of microsatellite markers in Japanese pear (Pyrus pyrifolia). Molecular Ecology Notes 2: 4-16.
 
Yamomoto, T., Kimura, T., Soejima, J., Sanada, T., Hayashi, T., and Ban, Y. 2004. Identification of quince varieties using SSR markers developed from pear and apple. Breeding Science 54: 239-244.
 
Zohary, D., and Hopf, M. 2000. Domestication of plants in the old world. Oxford, UK. 316 pp.