دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاومت آنتی‌زنوزی رقم‌های گلابی به پسیل Cacopsylla pyricola Foerster در شرایط محیطی کرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1402

10.22092/spj.2024.364265.1336

مسعود لطیفیان؛ حمید عبدالهی؛ راضیه قائمی


ارزیابی عملکرد دانه لاین‌های پیشرفته تریتیکاله (X Triticosecale Wittmack) در شرایط اقلیمی مختلف استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1403

10.22092/spj.2024.365641.1359

شکوفه ساریخانی خرمی؛ منوچهر دستفال؛ پرویز صالحی