دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. ارزیابی خصوصیات پومولوژیکی و بیوشیمیایی ژنوتیپ‏ های امید بخش گردو با باردهی جانبی در ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1400

کیهان طرحی؛ علیرضا فرخزاد؛ راحله قاسم زاده؛ مهدی محسنی آذر


2. اثر نیترات نقره و تاریکی بر راندمان کشت بساک فلفل دلمه‌ای گلخانه‌ای (.Capsicum annuum L)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

محمدجواد زمانی؛ احمد معینی؛ رجب چوکان


3. تنوع آللی مکان‌های ژنی مربوط به بهاره‌سازی و ارتباط آن با عادت رشد در مزرعه لاین های امیدبخش گندم نان ( .Triticum aestivum L)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

علی قربانی؛ حبیب اله قزوینی؛ رقیه امینیان؛ سید شهریار جاسمی؛ اشکبوس امینی


4. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی مرتبط با آن و تعیین پنجره تاریخ کاشت بهینه برای ارقام جدید گندم نان در مناطق گرم و خشک استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

سیروس طهماسبی؛ شکوفه ساریخانی خرمی؛ حسن زالی


5. اثر تنش خشکی، تراکم بوته و مرحله برداشت بر عملکرد و کیفیت علوفه کوشیا (.Kochia scoparia L)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

حمید نجفی نژاد؛ سید ذبیح الله راوری؛ محمد علی جواهری


6. برآورد ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی صفات زراعی وکیفیت غده سیب‌زمینی با استفاده تجزیه دی‌آلل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

داود حسن‌پناه؛ احمد موسی پور گرجی