داوران

داوران سال 1400
نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی پابلونز
کاظم ارزانی دانشگاه ترییت مدرس AAL-3599-2021
مسعود اصفهانی دانشگاه رشت AAA-3967-2019
محسن
اسماعیل زاده مقدم
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
J-5179-2017
فرزاد افشاری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر S-2622-2017
محمدرضا بی‌همتا دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی AAE-1970-2022
محمد رضا جلال کمالی موسسه اصلاح نهال و بذر کرج AAE-5780-2022
رجب چوکان موسسه اصلاح نهال و بذر کرج Z-4583-2019
رامین حاجیان فر موسسه تحقیقات علوم باغبانی  
داود حسن‌پناه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
 
داراب حسنی موسسه تحقیقات علوم باغبانی B-3049-2010
منوچهر خدارحمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه اصلاح نباتات، تهران AAD-6379-2022
حسین رامشینی گروه اصلاح نباتات، دانشگاه تهران- پردیس ابوریحان Y-7697-2019
حسن زالی مرکز تحقیقات و آمـوزش کشـاورزی و منـابع طبیعـی اسـتان فـارس  
 محمد زمانیان
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
B-1381-2017
سعادت ساریخانی گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران  
ماهیار عابدی موسسه تحقیقات  اصلاح و تهیه نهال و بذر  
حمید عبدالهی موسسه تحقیقات علوم باغبانی S-6901-2016
حمیدرضا عبدی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر  
جواد عرفانی مقدم

گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

 
همایون کانونی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سنندج AAA-9976-2022
سید ابوالقاسم محمدی دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی AAD-6825-2022
رضا محمدی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور S-2543-2016
علی ملیحی پور مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران  
مسعود نادرپور موسسه تحقیقات  ثبت و گواهی بذر و نهال  
گودرز نجفیان موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر C-6722-2017
کوروش وحدتی پردیس ابوریحان، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران،  پاکدشت  
محسن یاسایی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس