اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد زمانیان

زراعت دانشیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران

m_zamaniyanyahoo.com
+982632705992
0000-0001-9057-8794

سردبیر

محمدرضا جلال کمالی

اصلاح نباتات محقق ارشد(پیشین) مرکز بین المللی تحقیقات ذرت و گندم (CIMMYT)، کرج، ایران

mrjalalkamaligmail.com
+982632702965
0000-0002-8733-6820

اعضای هیات تحریریه

کاظم ارزانی

باغبانی استاد،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

arzani_kmodares.ac.ir
0000-0002-9434-2938

محسن اسماعیل زاده مقدم

اصلاح نباتات استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر-کرج-ایران

esmaeilzadehmohsenymail.com
=982632705992
0000-0002-7805-264X

مسعود اصفهانی

زراعت استاد، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

mesfahanyahoo.com
0000-0003-2288-7944

فرزاد افشاری

بیماری شناسی گیاهی استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران

fafshari2003yahoo.com
0000-0002-7772-1338

مجید آقاعلیخانی

زراعت استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

maghaalikhanimodares.ac.ir
0000-0002-8981-5892

محمدرضا بی همتا

اصلاح نباتات استاد، دانشگاه تهران، کرج، ایران

mrghanadut.ac.ir
0000-0003-0614-0963

رجب چوکان

اصلاح نباتات استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران

r_choukanyahoo.com

داراب حسنی

باغبانی استاد، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، کرج، ایران

hassanidagmail.com
0000-0002-3569-8889

جهانفر دانشیان

زراعت استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران

j.daneshianareeo.ac.ir
0000-0001-7947-2884

محمد زمانیان

زراعت دانشیار،موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران

m_zamaniyanyahoo.com
+982632705992
0000-0001-9057-8794

حمید عبداللهی

باغبانی دانشیار، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، کرج، ایران

habdollahiyahoo.it
0000-0002-0668-7574

داریوش مظاهری

زراعت استاد، دانشگاه تهران، کرج، ایران

dmazaherut.ac.ir
0000-0001-9404-1972

گودرز نجفیان

اصلاح نباتات استاد. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران

goodarzngmail.com
+982636701106
0000-0003-4400-564X

اعضای هیات تحریریه بین المللی

بهمن اهدایی

اصلاح نباتات استاد گروه گیاه شناسی و علوم گیاهی
دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید، ایالات متحده آمریکا

bahmanshir19gmail.com
0000-0002-3583-0755

محمدرضا جلال کمالی

اصلاح نباتات محقق ارشد (پیشین) مرکز بین المللی تحقیقات ذرت و گندم (CIMMYT)، کرج، ایران

mrjalalkamaligmail.com
+982632702965
0000-0002-8733-6820

محمد رضا چایی چی

زراعت استاد، دپارتمان علوم گیاهی هانتلی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایالتی پلی تکنیک، پومونا، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا

rchaichi1023gmail.com
949-680-5616
0000-0003-3842-0695

احمد صرافی

اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی استاد، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه تولوز، فرانسه

sarrafiahmad710gmail.com
0009-0007-9069-5019

مسعود هاشمی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد، فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه ماساچوست، ایالات متحده آمریکا

masoudumass.edu
0000-0002-6126-4208

مدیر داخلی

الهه مزینانی

ادبیات فارسی مدیر داخلی، موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

emazinani1361yahoo.com
02632702965

صفحه آرا

زینب قاسمی

موسسه تحقیقات اصلاح و نهیه نهال و بذر، کرج، ایران

z.ghasemi61yahoo.com
+9802632702965