تعیین زمان بهینه برای پیوند سرشاخه‌کاری درختان زیتون (.Olea europaea L) در مناطق مختلف ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران.

2 مربی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران.

3 مربی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران.

4 استادیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران.

5 کارشناس، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران.

6 کارشناس، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایلام، ایران.

چکیده

این پژوهش به منظور تعیین زمان بهینه برای پیوند سرشاخه­کاری درختان کم بار زیتون با استفاده از پیوندک دو رقم در شش استان فارس، خوزستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام و قزوین در سال­های 1400 و 1401 اجرا شد. طرح آزمایشی کرت های خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفی با عامل زمان پیوند در پنج سطح (اول شهریور، 15 شهریور، اول مهر، 15 مهر و اول آبان در خوزستان، ایلام، لرستان، فارس و کرمانشاه) در کرت های اصلی وعامل رقم در دو سطح (کنسروالیا در کلیه مناطق + یک رقم سازگار برای هر منطقه) در کرت های فرعی و در سه تکرار بود. در استان قزوین عامل زمان پیوند در شش سطح (چهار زمان پیوند در فصل بهار از ابتدای اردیبهشت به فاصله 15 روز و دو زمان پیوند در پاییز در اواسط مهر و اوایل آبان) بود. درصد موفقیت پیوند و روند رشد رویشی پیوندک­ها یادداشت برداری شد. نتایج نشان داد که در استان خوزستان اواسط مهر به طور معنی دار (P ≤0.01)  در مقایسه با سایر زمان های پیوند، زمان بهینه برای پیوند سرشاخه­کاری درختان زیتون بود، و پیوندک­های رقم کنسروالیا در مقایسه با پیوندک­های رقم آوان قدرت رشد بیشتری داشتند. در استان ایلام بیشینه موفقیت پیوند در نیمه دوم مهر بدست آمد. در استان لرستان میزان موفقیت پیوند سرشاخه­کاری با استفاده از پیوندک ارقام کنسروالیا و آمیگدالولیا در نیمه اول مهر به ترتیب 88 و 80 درصد بود. در استان فارس میزان موفقیت پیوند در نیمه اول مهر با استفاده از رقم آمیگدالولیا 80 درصد بود، اما سرعت و قدرت رشد رویشی پیوندک کنسروالیا بیشتر بود. در استان کرمانشاه نتایج نشان داد که در طول شهریور و اوایل مهر، موفقیت پیوند بطور معنی داری (P ≤0.05) برتری داشت. در استان قزوین بیشترین میزان موفقیت پیوند سرشاخه کاری در 20 اردیبهشت با 75 تا 94 درصد بود. در این استان نیز پیوندک­های رقم کنسروالیا رشد رویشی رشد بیشتری داشتند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the Optimal Time for Topworking of Olive (Olea europaea L.) Trees in Different Regions of Iran

نویسندگان [English]

  • F. Ajamgard 1
  • M.R. Taslimpour 2
  • A. Hajiamiri 3
  • M. Golmohammadi 4
  • A.R. Shafie Zargar 1
  • R. Yavari Nejad 5
  • A. Esmaeili 6
1 Assistant Professor, Safiabad Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Dezful, Iran.
2 Researcher, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Shiraz, Iran.
3 Researcher, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Kermanshah, Iran.
4 Assistant Professor, Qazvin Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Qazvin, Iran.
5 Expert, Safiabad Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Dezful, Iran.
6 Expert, Ilam Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Ilam, Iran.
چکیده [English]

In some olive trees despite suitable vegetative growth and reproductive to maturity stage, fruits do not set and development do not occur, due mainly to lack of the adaptability. This research was conducted to determine the optimal time for topworking in olive trees using scions from two common cultivars in each of the six provinces including Fars, Khuzestan, Kermanshah, Lorestan, Ilam and Qazvin in Iran during 2021-2022. Results showed that optimal time for topworking in olive trees in Khuzestan was in the mid-October with cv. Conservolia scion, in Ilam in the second half of October with cv. Conservolia and cv. Diereh scions, in Lorestan in the first half of October with cv. Amygdalia scion, in Fars in the first half of October with cv. Consevolia scion, in Kermanshah in September with cv. Conservolia scion, in Qazvin on May 20th with cv. Conservolia scion.
 
Keywords: Olive, scion, grafting succes rate, scion vegetative growth, growth rate.
 
Introduction
In some olive trees despite suitable vegetative growth and reaching to maturity stage, fruits does not set and development do not occur, due mainly to lack of the adaptability (Hartman et al., 2017). Topworking has been practiced, for long-time, in some fruit trees such as pecan (Yates and Sparks, 1992) and walnut (Rezaee and Vahdati, 2008). Sometime in a region, a fruit tree variety is planted without assessment of its adaptability and quality properties. Therefore, its performance is not satisfactory and economically profitable. Therefore, changing the variety is necessary. In such a case, topworking-using scions from adapted and high yielding with desirable fruit and oil quality is a strategy to save farmer’s investments.
 It has been demonstrated that topworking in different olive varieties resulted in better vegetative growth and fruit yield. However, it differed with rootstock variety (Lion et al., 2020). In recent decades olive orchards in Khuzestan and Fras provinces in Iran has been established using olive varieties that are not well adapted and produce low yield with low quality (Ajamgard and Zeinanloo, 2013; Taslimpour, et al., 2016). To change the variety of olive orchard, olive producers should bear high costs. Therefore, topworking can help to graft scions from adapted high yield varieties on the rootstock of existing orchards. 
The main objective of this research was to determine the optimal time for topworking in olive trees in different regions of Iran, and to recommend the optimal time and suitable scion cultivars for each region.
 
Materials and Methods
The experiments were carried out, during 2021 and 2022, as split-plot arrangements in completely randomized design with three replications. Grafting dates at five levels from Auguest 29th to November 28th (in Qazvin from May) were assigned to main plots, and olive cultivar at two levels (cv. Conservolia was common + one adapted cultivar in each location) were randomized in sub-plots. The grafting success rate and the scion growth were evaluated and recorded. Analysis of variance for data was performed using SAS 9.4 software. Duncan’s Multiple Range Test was employed for means comparsion at the 5% and 1% probability levels.
 
Results and Discussion
The results showed that in Khuzestan province the mid-October was the optimal date for topworking of olive trees. Also cv. Conservolia’s scions had significantly (P ≤ 0.01) greater growth than cv. Avan scions. In Ilam province, the results showed that the maximum grafting success rate achieved in the second half of October with cv. Conservolia nd cv. Diereh scions. In Lorestan province, the grafting success rate, using scions of cv. Conservolia and cv. Amygdalolia were 88% and 80%, respectively, in the first half of October. In Fars province, the success of topworking in the first half of October was 80%, while the vegetative growth of cv. Conservolia’s scion was greater than cv. Amygdalolia. In Kermanshah province, the results showed that the grafting success rate of olive trees was significantly (P≤ 0.05) higher in September with cv. Consevolia scion. In Qazvin province, the results showed that the optimal date for topworking of olive trees was May 20th with grafting success rate of 75% and 94% for cv. Conservolia and cv. Zard, respectively. Hussain et al. (2021) reported that topworking in olive trees in Pakistan was more successful in June-July. Yates and Sparks (1992) and Rezaee and Vahdati (2008) also reported that topworking improved yield and quality of pecan and walnut, respectively.
The highlight of the results of this research was determination of optimal time (optimal window) and suitable cultivars (scions) for topworking in olive trees in the six target regions in Iran.
 
References
Ajamgard, F., and Zeinanloo, A.A., 2013. Comparison of quantitative and qualitative yield of olive cultivars in north of Khuzestan province. Seed and Plant Improvement Journal, 29 (3), pp.567-579 (In Persian).
Hartman, H., Kester, D., Davies, F.T., Geneve, R.L. and Wilson, S.B., 2017. Hartman and Kester’s plant propagation: principles and practices (what’s new in trade and technology). 9th edition. Pearson 1024 pp.
Rezaee, R. and Vahdati, K., 2008. Introducing a simple and efficient procedure for topworking Persian walnut trees. Journal of American Pomological Society62(1), pp.21-26.
Yates, I.E. and Sparks, D., 1992. Pecan cultivar conversion by grafting onto roots of 70-year-old trees. HortScience, 27(7), 803-807.
 
 
 
 

Ajamgard, F., and Shafiei Zargar, A., 2007. Collection and evaluation of olive (Olea europaea L.) germplasm of Khuzestan province. Iranian Journal of Horticultural Science and Technolog, 7(4), pp.229-242 (In Persian).
 
Ajamgard, F., and Zeinanloo, A.A., 2013. Comparison of quantitative and qualitative yield of olive cultivars in north of Khuzestan province. Seed and Plant Improvement Journal, 29 (3), pp.567-579 (In Persian).
 
Arji, I., 2015. Determining of growth and yield performance in some olive cultivars in warm conditions. Biological Forum-An International Journal, 7(91), pp.1865-1870.
 
Calgeçen, H. and Azimi, M., 2015. Assessment of graft compatibility of some olive cultivars on ‘Gemlik’Rootstock by florescence microscopy. Jordan Journal of Agricultural Sciences, 11(3), pp.705-712.
 
Gholami, A.R. and Hadjiamiri, A., 2021. Growth, physiological and biochemical response of six commercial olive cultivars to kaolin foliar application in warm conditions. Journal of Plant Process and Function10(45), pp.15-26.
 
Golmohammadi, M., Zeinanloo, A. and Rasoli, V., 2017. Identifying and introduced olive cold tolerant clones in Tarom Sofla, Qazvin province. Agricultural and Natural Resources Journal, 5(20), pp.11-19 (In Persian).
 
Gholmohammadi, M., Sofalian, O., Taheri, M., Ghanbari, A. and Rasoli, V., 2020. Evaluation of response to drought stress in some of promising Iranian and foreign olive cultivars using yield-based indices. Journal of Plant Production, 27(1), pp.107-127 (In Persian).
 
Hartman, H., Kester, D., Davies, F. T., Geneve, R.L. and Wilson, S.B., 2017. Hartman and Kester’s Plant Propagation: principles and practices (what’s new in trade and technology). 9th edition. Pearson 1024 pp.
 
Hassaballa, I.A., Abd-El-Aziz, A.Z., El-Badawy, H.E. M. and Dosoky-Hoda, A.A., 2017. Physiological and anatomical studies on olive propagation by grafting. Middle East Journal, 6(3), pp.605-616.
 
Hussain, I., Naeem, N., Jan, A. and Rehman, H.U., 2021. Performance of different olive cultivars under time of grafting. Pure and Applied Biology5(4), pp.1126-1130.
 
León, L., Díaz-Rueda, P., Belaj, A., De la Rosa, R., Carrascosa, C. and Colmenero-Flores, J.M., 2020. Evaluation of early vigor traits in wild olive germplasm. Scientia Horticulturae264, 109157. DOI: 10.1016/j.scienta.2019.109157.
 
Mukhtar, A., Rahman, H.U., Ahmed, I., Khokhar, K.M. and Raja, M.B., 2001. Standardization of top-working techniques for wild olive trees. Sarhad Journal of Agriculture, 11(2), pp.112-118.
Rezaee, R. and Vahdati, K., 2008. Introducing a simple and efficient procedure for topworking Persian walnut trees. Journal of American Pomological Society62(1), pp.21-26.
 
Taslimpour, M.R., Zeinanloo, A.A. and Aslmoshtaghi, E., 2016. Evaluating the performance of eleven olive cultivars in Fars province of Iran. International Journal of Horticultural Science and Technology, 3(1), pp.1-8.
 
Yates, I.E. and Sparks, D., 1992. Pecan cultivar conversion by grafting onto roots of 70-year-old trees. HortScience, 27(7), 803-807.