ارزیابی مقاومت به بیماری زنگ قهوه‌ای در ارقام محلی و تجاری گندم نان در شرایط مزرعه و با استفاده از نشانگرهای مولکولی پیوسته به ژن های Lr34/Yr18/Sr57

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

3 موسسه تحقیقات ژنتیک محصولات گیاهی لیبنز، گیترزلبن، آلمان.

4 مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

5 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

زنگ قهوه‌ای به عنوان گسترده‌ترین بیماری زنگ گندم در جهان شناخنه می‌شود و سهم آن در کاهش عملکرد در بسیاری از نقاط جهان همواره مورد توجه بوده است. شناسایی و استفاده از ژن‌های مقاومت به عوامل بیماری‌زای گیاهی در ذخایر توارثی یکی از مهمترین راهکارهای وارد کردن منابع جدید مقاومت به ارقام تجاری اصلاح شده می‌باشد. در این تحقیق 82 ژنوتیپ متنوع گندم نان شامل ارقام محلی و تجاری گندم جمع‌آوری شده از کشورهای جنوب غرب آسیا و برخی نقاط دیگر جهان در شرایط مزرعه و همچنین با استفاده از نشانگرهای مولکولی ارزیابی شدند. در ارزیابی مزرعه‌ای تعداد 56 ژنوتیپ واکنش حساس، 22 ژنوتیپ واکنش نیمه‌حساس، چهار ژنوتیپ واکنش مقاوم و یا مصون نسبت به بیماری زنگ قهوه‌ای نشان دادند. واکنش‌های نیمه‌حساس تا مصون در دامنه ژنتیکی متنوع مانند ژنوتیپ‌هایی با منشاء ایران، نپال، پاکستان، ترکیه و هندوستان مشاهده شد. در این رابطه ارقام محلی سهم بسزایی داشتند که نشان دهنده اهمیت مطالعه منابع ژنتیکی موجود در بانک‎های ژن است. نتایج آزمون ژنتیکی ژن Lr34 با استفاده از نشانگرهای مولکولی csLV34، caSNP4 و caSNP12، تطابق کاملی با هم داشتند و هر سه نشانگر قطعه مربوط به آلل مقاومت را در شش ژنوتیپ نشان دادند. در آزمون ژنتیکی ارقامی از ایران با منشاء CIMMYT و همچنین ژنوتیپ‌های از هندوستان و ترکیه در بردارنده آلل موثر ژن Lr34 بودند. تنوع مشاهده شده و همچنین ژنوتیپ‌های حامل ژن مقاومت Lr34 در این تحقیق می‌توانند کمک موثری در پیشبرد برنامه-های به‌نژادی برای مقاومت به بیماری زنگ قهوه‌ای گندم نان در کشور باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Resistance to Leaf Rust in Bread Wheat Landraces and Commercial Cultivars Under Field Conditions and By Using Molecular Markers Linked to Lr34/Yr18/Sr57 Genes M.

نویسندگان [English]

 • M. Sarhangi 1
 • KH. Zaynali Nezhad 2
 • A. Börner 3
 • , A. Nasrollahnezhad Qomi 1
 • A. Aghaee Sarbarzeh 4
 • S. T. Dadrezaei 4
 • R. Mehrabi 5
1 Department of Plant Breeding and Biotechnology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Genebank Department, Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben, Germany.
4 Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
5 Department of Biotechnology, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Leaf rust is one of the most important rusts diseases of wheat in the world, and its potential impact on wheat yield losses has always been considered significant in many regions. Identifying and using resistance genes against fungal diseases in wheat genetic resources is one of the most effective approaches to introduce new sources of resistance to improved commercial wheat cultivars. In this study, 82 bread wheat landraces and commercial cultivars from different parts of the world were evaluated under field conditions and by using molecular markers assay. In the field nursey, 56 genotypes showed susceptible reaction, 22 genotypes were moderately susceptible, and four genotypes showed resistance or immunity to leaf rust. Reactions varied from moderately susceptible to immunity in different genotypes such as genotypes originated from Iran, Nepal, Pakistan, Turkey, and India. Most of these genotypes were landraces which indicates the importance of studying wheat genetic resources. The results of the Lr34 molecular assay using csLV34, caSNP4 and caSNP12 markers were identical, and showed the same pattern of resistance allele in six genotypes. In molecular assay, cultivars from Iran with CIMMYT origin and genotypes from India and Turkey had effective alleles of Lr34 gene. The observed genetic diversity and frequency of genotypes with resistance genes in this study can be useful to enhance germplasm for leaf rust resistance in bread wheat breeding programs in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Genetic diversity
 • genetic resources
 • adult plant resistance
 • moderately susceptible
 • SNP markers
Anonymous, 2013. Wheat: vital grain of civilization and food security, Annual report 2013. Research Program on Wheat, CGIAR Mexico, D. F., Mexico. 24 pp.
 
Anonymous, 2018. FAO Statistical data. Available on: www.faostat.org.
 
Bolton, M. D., Kolmer, J. A., and Garvin, D. F. 2008. Wheat leaf rust caused by Puccinia triticina. Molecular Plant Pathology 9: 563–575.
 
Caldwell, R. M. 1968. Breeding for general and/or specific plant disease resistance. pp. 263-272. In: Proceedings of the 3rd International Wheat Genetics Symposium.
 
Canberra, Australia Dadrezaei, S. T., Nazari, K. Afshari, F., and Mohammadi Goltapeh, E. 2013. Phenotypic and molecular characterization on of wheat leaf rust resistance gene Lr34 in Iranian wheat cultivars and advanced lines. American Journal of Plant Science 4: 1821–1833.
 
Dakouri, A., McCallum, B. A., Walichnowski, A. Z., and Cloutier, S. 2010. Fine mapping of the leaf rust Lr34 locus in Triticum aestivum (L.) and characterization of large germplasm collections support the ABC transporter as essential for gene function. Theoretical and Applied Genetics 121: 373–384.
 
Dyck, P. L. 1987. The association of a gene for leaf rust resistance with the chromosome 7D suppressor of stem rust resistance in common wheat. Genome 29: 467–469.
 
El-Orabey, W. M., Hamwieh, A., and Ahmed, S. M. 2019. Molecular markers and phenotypic characterization of adult plant resistance genes Lr34, Lr46, Lr67 and Lr68 and their association with partial resistance to leaf rust in wheat. Genetics 98: 82.
 
Ghazvini, H., Sarhangi, M., and Afshari, F. 2018. Identification of molecular markers linked to Lr34/Yr18 gene and evaluation of resistance to leaf rust and yellow rust in wheat (Triticum aestivum L.) cultivars and promising lines. Iranian Journal of Crop Sciences 19: 108-125 (in Persian).
 
Herrera-Foessel, S. A., Lagudah, E. S., Huerta-Espino, J., Hayden, M. J., Bariana, H. S., Singh., D., and Singh, R. P. 2011. New slow rusting leaf rust and stripe rust resistance genes Lr67 and Yr46 in wheat are pleiotropic or closely linked. Theoretical and Applied Genetics 122: 239–249.
 
Herrera-Foessel, S. A., Singh, R. P., Huerta-Espino, J., Garry, M. R., Sambasivam, K. P., Libby, V., Violeta, C., Caxia, L., and Lagudah, E. S. 2012. Lr68: a new gene conferring slow rusting resistance to leaf rust in wheat. Theoretical and Applied Genetic 124:1475–1486.
 
Hiebert, C. W., Thomas, J. B., McCallum, B. D., Humphreys, D. G., DePauw, R. M., Hayden, M. J., Mago, R., Schnippenkoetter, W., and Spielmeyer, W. 2010. An introgression on wheat chromosome 4DL in RL6077 (Thatcher*6/PI 250413) confers adult plant resistance to stripe rust and leaf rust (Lr67). Theoretical and Applied Genetics 121: 1083–1091.
 
Huerta-Espino, J., Singh, R. P., Crespo-Herrera, L. A., Villaseñor-Mir, H. E., Rodriguez-Garcia, M. F., Dreisigacker, S., Barcenas-Santana, D., and Lagudah, L. 2020. Adult plant slow rusting genes confer high levels of resistance to rusts in bread wheat cultivars from Mexico. Frontiers in Plant Science 11: 824.
 
Huerta-Espino, J., Singh, R. P., Germanm S., McCallumm, B. D., Park, R. F., Chen, W. Q., and Bhardwaj, S. C. 2011. Global status of wheat leaf rust caused by Puccinia triticina. Euphytica 179: 143–160.
 
Kolmer, J. A., Singh, R. P. Garvin, D. F. Viccars, L., William, H. M., Huerta-Espino, J., Ogbonnaya, F. C., Raman, H., Orford, S., Bariana, H. S., and Lagudah, E. S. 2008. Analysis of the Lr34/Yr18 rust resistance region in wheat germplasm. Crop Science 48: 1841–1852.
 
Krattinger, S. G., Lagudah, E. S., Spielmeyer, W., Singh, R. P., Huerta-Espino, J., McFadden, H., Bossolini, E., Selter, L. L., and Keller, B. 2009. A putative ABC transporter confers durable resistance to multiple fungal pathogens in wheat. Science 323: 1360–1363.
 
Lagudah, E. S. 2010. Molecular genetics of race non-specific rust resistance in wheat. pp. 183. In: Proceedings of Borlaug Global Rust Initiative (BGRI) 2010 Technical Workshop, Saint Petersburg, Russia.
 
Lagudah, E. S., Krattinger, S. G., Herrera-Foesse, S. A., Singh, R. P., Huerta-Espino, J., Spielmeyer, W., Brown-Guedira, G., Selter, L. L., and Keller, B. 2009. Gene-specific markers for the wheat gene which confers resistance to multiple fungal pathogens. Theoretical and Applied Genetic 119: 889–898.
 
Lagudah, E. S., McFadden, H., Singh, R. P., Huerta-Espino, J., Bariana, H. S., and Spielmeyer, W. 2006. Molecular genetic characterization of the Lr34/Yr18 slow rusting resistance gene region in wheat. Theoretical and Applied Genetic 114: 21–30.
 
Lopes, M. S., El-Basyoni, I., Baenziger, P. S., Singh, S., Royo, C., Ozbek, K., Aktas, H., Ozer, E., Ozdemir, F., and Manickavelu, A. 2015. Exploiting genetic diversity from landraces in wheat breeding for adaptation to climate change. Journal of Experimental Botany 66: 3477-3486.
 
McIntosh, R. A., Dubcovsky, J., Rogers, W., Morris, C., Appels, R., Xia, X. C., and Azul, B. 2017. Catalogue of gene symbols for wheat. pp. 11. In: Proceedings of the 12th International Wheat Genetics Symposium, Yokohama; Japan.
 
Peterson, R. F., Campbell, A. B., and Hannah, A. E. 1948. A diagrammatic scale for estimating rust intensity of leaves and stems of cereals. Canadian Journal of Research 26: 496-500.
 
Qureshi, N., Bariana, H., Kolmer, J. A., Miah, H., and Bansal, U. 2017. Genetic and molecular characterization of leaf rust resistance in two durum wheat landraces. Phytopathology 107: 1381-1387.
 
Randhawa, M. S., Lan, C., Basnet, B. R., Bhavani, S., Huerta-Espino, J., Forrest, K. L., Hayden, M. J., and Singh, R. P. 2018. Interactions among genes Sr2/Yr30, Lr34/Yr18/Sr57 and Lr68 confer enhanced adult plant resistance to rust diseases in common wheat (Triticum aestivum L.) line ‘Arula’. Australian Journal of Crop Science 12: 1023-1033.
 
Roelfs, A. P., Singh, R. P., and Saari, E. E. 1992. Rust Disease of wheat: concepts and methods of disease management.CIMMYT, Mexico, D.F., Mexico. 81 pp.
 
Rubiales, D., and R. E. Niks. 1995. Characterization of Lr34, a major gene conferring nonhypersensitive resistance to wheat leaf rust. Plant Disease 79: 1208–1212.
 
Saghai-Maroof, M. A., Soliman, K. M., Jorgensen R. A., and Allard, R. W. 1984. Ribosomal DNA spacer-length polymorphism in barley: Mendelian inheritance, chromosomal location and population dynamics. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 81: 8014–8019.
 
Singh, R. P., Huerta-Espino, J., and Rajaram, S. 2000. Achieving near-immunity to leaf and stripe rusts in wheat by combining slow rusting resistance genes. Acta Phytopathlogica Hungarica 35: 133–139.
 
Singh, R. P., Huerta-Espino, J., Bhavani, S., Herrera-Foessel, S. A., Singh, D., Singh, P. K., Velu, G., Mason, R. E., Jin, Y., Njau, P., and Crossa, J. 2011. Race non-specific resistance to rust diseases in CIMMYT spring wheat. Euphytica 179: 175–186.
 
Singh, R. P., Singh, P. K., and Rutkoski, J. 2016. Disease impact on wheat yield potential and prospects of genetic control. Annual Review of Phytopathology 54: 303–22.
 
Skowrońska, R., Kwiatek, M., Tomkowiak, A., and Nawracała, J. 2019. Development of multiplex PCR to detect slow rust resistance genes Lr34 and Lr46 in wheat. Applied Genetics 60: 301–304.
 
Spielmeyer, W., McIntosh, R. A., Kolmer, J., and Lagudah, E. S. 2005. Powdery mildew resistance and Lr34/Yr18 genes for durable resistance to leaf and stripe rust cosegregate at a locus on the short arm of chromosome 7D of wheat. Theoretical and Applied Genetic 111: 731-735.
 
Torabi, M., Nazari, K., and Afshari, F. 2001. Genetics of pathogenicity of Puccinia recondite f. sp. tritici, the causal agent of leaf rust of wheat. Iranian Journal of Agriculture Science 32: 625–635 (in Persian).
 
Visser, B., Meyer, M., Park, R. F., Giligan, C., Burgin, L. E., Hort, M. C., Hodson, D. P., and Pretorius, Z. 2019. Microsatellite analysis and urediniospore dispersal simulation support the movement of Puccinia graminis f. sp. tritici from southern Africa to Australia. Phytopathology 109: 133-144.
 
Walter, S., Ali, S., Kemen, E., Nazari, K., Bahri, B. A., Enjalbert, J., Hansen, J. G., Brown, J. K. M., Sicheritz‐Pontén, T., Jones, J., Vallavieille‐Pope, C. D., Hovmøller, M. S., and Justese, A. F. 2016. Molecular markers for tracking the origin and worldwide distribution of invasive strains of Puccinia striiformis. Ecology and Evolution 6: 2790–2804.
 
William, M., Singh, R. P., Huerta-Espino, J., Ortiz Islas, S., and Hoisington, D. 2003. Molecular marker mapping of leaf rust resistance gene Lr46 and its association with stripe rust resistance gene Yr29 in wheat. Phytopathology 93: 153–159.
 
Zahravi, M., and Afshari, F. 2018. Identification of resistance sources to yellow rust in some genotypes of bread wheat collection of the national plant gene bank of Iran. Seed and Plant Improvement Journal 34: 1-14 (in Persian).